Эдэй засаг 11 aug 2021 384

​«Улаан-Үдэ – Владивосток» гэһэн агаарай шэнэ зам нээгдэхэ

© фото: pixabay.com

Ниитэ нэгэ Алас Дурнын агаарай компани ажалаа эхилжэ, августын 19-дэ «Улаан-Үдэ – Владивосток» гэһэн ниидэлгын сэхэ зам нээгдэхэ. Агаарай «Аврора» компаниин мүнөөнэй таарамжатай А-319 агаарай онгосо «Улаан-Үдэ – Владивосток» замаар долоон хоногто хоёр дахин дабаа ба пүрбэ гарагуудта ниидэжэ байха юм. Агаарай онгосо Владивостогһоо Улаан-Үдэ манай эндэхи сагаар 22.35-да ерэжэ бууха, харин Улаан-Үдэһөө 23.35-да гэдэргээ ниидэхэ.

- «Улаан-Үдэ – Владивосток» агаарай замаар ниидэлгэ августын 19-дэ эхилхэ. Биледүүдэй худалдагдажа эхилхэтэй сасуу хэдыхэн саг соо Буряадай ажаһуугшад 50 гаран авиабилет худалдан абаа. Энэ хадаа иимэ сэхэ замай республикын ажаһуугшадта ямар ехээр хэрэгтэй байһыень элеэр харуулна, - гэжэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников тэмдэглээ.

Ниитэ нэгэн Алас Дурнын агаарай компани Южно-Сахалинск хотодо оршодог «Аэрофлот» бүлэг компанинуудай бүридэлдэ ородог «Аврора» гэжэ агаарай компаниин үндэһэн дээрэ байгуулагдаа.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын ниитэ нэгэ агаарай компани байгуулха даабари дүүргэлгэ РФ-гэй Засагай газарай Түрүүлэгшэ Михаил Мишустинай Алас Дурнаар албанай хэрэгээр ябаһанай нэгэ ажалынь болоно. Южно-Сахалинск хүрэхэдэнь, агаарай компаниие нээлгэ үнгэргэгдөө.

- Агаарай ехэ замуудай эндэ тэндэхи уулзуурта ошохо бэшэ, харин макрорегионойнгоо хоорондохи сэхэ замуудаар ниидэжэ байха арга Алас Дурнын ажаһуугшадта олгохо гээшэ ехэ шухала, – гэжэ Михаил Мишустин тэмдэглээ.

Агаарай компаниин шэнэлэгдэһэн маршрутна нюруу 535 ниигэмэй удхатай замууд, тэрэ тоодо региональна 100 замууд болон 435 – нютагууд хоорондын. Июлиин 26-һаа РФ-гэй Засагай газарай тогтоолоор хараалагдаһан замуудаар Ниитэ нэгэ Алас Дурнын агаарай компани түрүүшын ниидэлгэнүүдые эхилээ.

Агаарай компаниин хүтэлбэриин хэлэһээр, бэлэдхэлэй бүхы ажалнууд хэгдэнхэй, ниидэхэ сагууд тодорхойлогдонхой. Хэдэн замуудаар туһалагшад хабаадуулагдана – «Аврора» бүлгэмдэ ородог региональна агаарай компанинууд регионууд хоорондын эдэ шэнэ ниидэлгэнүүдые дүүргэхэ.

Алас Дурнын компаниин агаарай флот шэнэлэлгын болон үргэдхэлгын тулада 2025 он болотор российска үйлэдбэриин 45 шэнэ агаарай онгосонуудые абаха тухай хэлсэгдээ.

- Компанида Россиин үйлэдбэриин 45 агаарай онгосонуудые абахаар түсэблэгдэнэ. Эдэ бүгэдэ хуу жэл жэлээрээ түсэблэгдэнхэй. Шэнээр бүридхэгдэжэ байһан агаарай компаниин нэн түрүүн олоной харилсаанда хабаатай байхань шухала. Хүрэхэдэ орёо хүндэ газарнуудта агаарай холбоо байгуулжа, хайшан гэжэ хүн зониие олоор, ашаа тээбэри ехээр зөөхэб гэһэн зорилготой байха, – гэжэ вице-премьер – РФ-гэй Юрэнхылэгшын ДФО-дохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев мэдүүлээ.

Урда тээнь Засагай газарай Түрүүлэгшын нэгэдэхи орлогшо Андрей Белоусов 2021 оной сентябрь болотор Алас Дурнын агаарай компани байгуулха бүхы корпоративна ябуулгануудые дүүргэхэ гэһэн даабари үгөө һэн. Энээгээр ДФО-гой бүхы 11 субъектнүүдые «Аврора» Авиакомпаниин акционернүүд болгожо, «Аврора» табан региональна - КГУП «Хабаровские авиалинии», АО «Авиакомпания «Якутия», АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии», ГП ЧАО «ЧукотАВИА» ба АО «Камчатское авиапредприятие» - агаарай компанинуудай 25 хуби акцинуудай пакет эзэлхэ.

2019 оной декабрь һарада Засагай газартай үнгэргэһэн зүблөөнэй дүнгүүдээр, Владимир Путин Алас Дурнада амяараа бэеэ дааһан авиакомпани байгуулха дурадхалнуудые оруулха даабари үгэһэн байна. Юундэб гэхэдэ, Эхэ ороноймнай энэ нэлэнхы хизаарта байгаалиин уларилай шэрүүн, орёо бэрхэтэй, хангалгын албанай һулаар хүгжэнги ушарһаа эмхидхэл һайтай агаарай замуудые байгуулга тон шухала ха юм. Ниитэ нэгэ агаарай компани «Аврора» компаниин үндэһэн дээрэ байгуулагдаа.

Автор: Сэнгэ РИНЧИНОВ бэлдэбэ.

Фото: pixabay.com