Эдэй засаг 8 sep 2021 435

​ВЭФ гэһэн ехэ хуралдаанда Буряадай Толгойлогшо хабаадалсаа

© фото: пресс-служба ВЭФ

Сентябриин 2-4-эй үдэрнүүдтэ Владивосток хотодо ВЭФ гэһэн ехэ хуралдаан боложо үнгэрбэ. Эндэ манай уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов түрүүтэй олзын хэрэг эрхилэгшэд болон засаг дарганар хабаадалсаа.

- Яһала үрэ дүнтэйгөөр энэ хуралдаанда оролсожо ерээбди. Хэдэн олон хэлсээнүүд баталагдаа. Аяншалгын һалбариһаа эхилээд, ашагта малтамалнуудые олзоборилдог эмхинүүд хүрэтэр, бүхыдөө 6,5 млрд түхэриг мүнгэнэй хэлсээндэ гар табигдаа, - гэжэ Алексей Цыденов дуулгана.

Байгалай эрьедэ Выдрино һууринда зохид буудал, далайн онгосонуудай порт бариха тухай «Славное море» гэһэн хизаарлагдамал үүргэтэй эмхитэй хэлсээн баталагдаа. Энэл эмхитэй «Курорты Бурятии» Горячинскын амаралгын газарта ехэ барилга хэхэ тухай үгэеэ ойлголсобод. Аюулгүй байдал сахидаг яаман Улаан-Үдын авиазаводтой тусхай хэлсээ баталһанай ашаар Ми-8АМТШ-ВА гэһэн түхэлэй 3 вертолёт худалдан абаха болобо.

- МСП гэһэн корпорациин хүтэлбэрилэгшэ Александр Исаевичтай хөөрэлдэжэ, бага олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ шэнэ түхэлэй туһаламжа үзүүлэгдэхэ тухай зүбшөөлыень абаабди. Бага олзын хэрэг эрхилэгшэд 3 үдэрэй туршада шиидхэбэри абаһанай удаа 10 сая түхэриг хүрэтэр туһаламжа абаха аргатай. Энээн дээрэ тогтонгүй, ажалаа саашань ябуулхабди, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэнэ.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: пресс-служба ВЭФ