Эдэй засаг 9 feb 2022 694

Наhанайнгаа амаралтада байhан зоной пенси нэмэбэ

Наhанайнгаа амаралтада байhан хүдэлдэггүй зоной даадхалгын пенсиин хэмжээн хубилагдажа, шэнэ хэмжээнэй ёhоор түлбэрилэгдэжэ эхилээ

Энэ хадаа индексациин ёhоор, найма бүхэли арбанай 6 % -ээр  ехэ болоо юм.  Тиигэжэ февраль hара соо январиин нэмэлтэ түлбэри үгтэхэ ёhотой.  Даадхалгын пенсиин мүнгэн  инфляциhаа ехэ болонхой.

Шэнэ жэлдэ даадхалгын пенсиин хэмжээн 2 дахин индексацида оронхой.  Түрүүшын нэмэлтэ 5,9% байгаа, тиигэжэ мүнөө   Россиин Юрэнхылэгшын шиидхэбэреэр  8,6 процентээр дээшэлээ.  Энээнhээ боложо, наhанайнгаа амаралтада байhан хүдэлдэггүй  уласай 180 мянган   зон  дээдэ хэмжээнэй пенси февраль hара соо хүлеэхэ аргатай. Энээнтэй сасуу январь hарын нэмэлтэ мүнгэн ерэхэ гэжэ Буряадтахи пенсионно жасын таhагай хүтэлэгшэ Климентий Шомоев хэлэбэ. Тэрэнэй илгаань 2,7 % болоно гэжэ нэмэнэ hэн.

   Мүн лэ эхын капиталай мүнгэнэй хэмжээн ехэ болоо. Түрүүшын үхибүүнэй түлөө 524 мянган түхэриг хараалагдана, тиин 2-дохи  үхибүүндэ 693 мянган түхэриг түлбэрилэгдэхэ юм.  Энэ мүнгэ ипотекын түлбэридэ хэрэглэхэдэ бэлэн болонхой ха. Банкда хандабалтнай, тэдэнэр сэхээр пенсионно жасатай харилсажа, мүнгэн эльгээгдэхэ аргатай болоо гэжэ  Буряадтахи пенсионно жасын таhагай хүтэлэгшэ Климентий Шомоев ойлгуулба. 

  Энээнhээ гадуур, 8-тайhаа 17 наһатай  болотор үхибүүдые  гансаараа хүмүүжүүлдэг түрэлхидтэ мүн хээлитэй эхэнэрнүүдтэ мүнгэнэй түлбэри ехэ болонхой. Мүнгэндэ хүртэхын тула «Госуслуги» портал дээрэ мэдүүлгэ бэшэжэ эльгээхэ  хэрэгтэй. Иигэжэ, шэнэ жэлhээ хойшо  Хүн зониие ниимэгэй талаар  хамгаалгын яаманай зарим хангалтануудые пенсионно жаса даажа абанхай юм.  

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pgu.govrb.ru