Эдэй засаг 3 mar 2022 1164

Аквапаркын барилга зогсоогдоо

Буряад ороной ажаһуугшад Улаан-Үдэ хотодо аквапарк бии болоһой гэжэ үнинэй хүлеэдэг юм

Олоной һанаһан хэрэг одоошье бүтэхэ тээшээ боложо байтараа мүнөө мэдэгдэхэеэ болибо.

Улаан-Үдын Автомобилистнуудай гудамжада аквапарк барихамнай гэжэ олзын хэрэг эрхилэгшэд 2018 ондо Буряадай Толгойлогшодо мэдүүлһэн юм. Тиихэдэ барилгашад ерэдүйн аквапарк “Остров сокровищ” гэжэ нэрлэһэн байгаа. Түсэбэй ёһоор тэндэ жэлдээ 100 мянган хүн хүрэжэ амарха, сэнгэхэ гээд дуулгагдаа бэлэй. Энэ барилгада бүхыдөө 374,6 сая түхэриг хараалагдаһан байгаа.

Улаан-Үдын ажаһуугшадай тала барин, бидэ барилга үргэлжэлүүлхэ аргануудые бэдэрхэбди, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников хэлэнэ.

Хинан шалгагшадай хэлэһээр, зогсоогдоһон барилга бүхы ёһо соогоо харууһалагдана. Харша хорёонь хуу хаалгаатай, зайн гал болюулагданхай.

Фото: pixabay