Эдэй засаг 22 mar 2022 953

Тарилгын хаһа ойртожо байна

Хабарай дулаахан үдэрнүүдэй эхилхэтэй сасуу хүдөөгэй ажалшад туха сүлөөгүй тарилгынгаа ажалда бэлэдхэл эхилдэг заншалтай

Буряадай хүдөө ажахын яаман байгша ондо тарилгын газарнуудые үргэдхэхэ, гүрэн дотор үйлэдбэрилэгдэһэн үтэгжүүлгын хэрэгсэлнүүдые худалдан абаха түсэбтэй.

  • Үндэһэн түсэлнүүднай ажаллаһаар. Можо нютагуудта туһаламжа үзүүлхэ хэрэгтэй гэжэ һаяхана үнгэргэгдэһэн хуралдаанда Юрэнхылэгшэ Владимир Путин тэмдэглэһэн байна. Буряад орондо дүрбэдэхи жэлээ «Агростартап» гэһэн түсэл амжалтатай хүдэлнэ. Эдеэ хоол үйлэдбэрилдэг эмхинүүдтэ нэмэлтэ туһаламжа үзүүлхэеэ оролдохобди, - гэжэ Буряадай хүдөө ажахын сайд Галсан Дареев хэлэнэ.

Орооһото ургамалнуудые тариха газарнуудаа 2-3 хубяар ехэ болгохо, хартаабха болон бусад ургамалнуудай тарилгые 7-10 хубяар дээшэлүүлхэ түсэб табигданхай.

  • Таряашад бэлдэлгэеэ эхилэнхэй. Урда жэлнүүдтэ орходоо улам ехээр ургамал тариха ёһотойбди. Энээндэ хэрэгтэй бүхы юумэн манда бии. Нёдондо һайн ургаса хуряажа абаабди, тиимэһээ үрэһэнэй талаар дутагдал үгы, - гэжэ Галсан Дареев дуулгана.

Овощ ургуулдаг хүдөөгэй эмхинүүд мүн лэ хэрэгтэй үрэһэеэ нөөсэлһэн байнад.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: Pixabay