Засаг түрэ 12 may 2014 1248

​«Майн нэгэн мандаха болтогой!»

гэлдэжэ байжа, “манай гахай таргалха болтогой” гэжэ нэмэн, ехэл хүхилдэдэг, угаа ехэ һайндэр анхан болодог бэ­лэй. Мүнөө хэды һалхитай, хүйтэншэг үдэрэй (энэл үглөөгүүрнь саһа бордоһон болоо һэн) дайралдабашье, Улаан-Үдын Соведүүдэй талмай дээрэ хүн зон нёдондонойхиһоо үсөөн суглараашье һаа, булта хүхюун, дорюунууд болонхой, тэсэмгэйгээр хүлеэжэ байба. Олон ондоо партиин түлөөлэгшэд, профсоюзуудай эмхинүүдэй зон өөһэд өөһэдынгөө тугуу­дые баринхай ерээд байгаа һэн.

Буряад Республикын Профсоюзуудай нэгэдэлэй түрүүлэгшэ Анатолий Голых амаршалгын үгэнүүдые хэлэжэ, “Байгша ондо бүхы Росси соо Майн 1-нэй хэмжээ ябуулга “Достойный труд – справедли­вая зарплата” гэһэн уряа доро үнгэрнэ, тиимэһээ манай профсоюзна эмхинүүд ажалша арад түмэнэй ажалай түлөө һайн түлбэри түлүүлхын түлөө, үнэн сэхэ со­циальна найдалгануудай түлөө тэмсэнэ” гэжэ тэмдэглээ. “Хабартаа бүхы юумэн, тэрэ тоодо байгаали һэргэнэ гээшэ. Манай Росси гүрэндэ олон һайн хубилалтанууд болоно. Россидаа Крым ба Севастополь бусаа. Манһаа тэдэнэй хэды холошье һаа, бидэ тэдээнтэй нягта холбоотойб­ди. Эдэ үйлэ хэрэгүүд манда омогорхол түрүүлнэ, тиигээдшье манай гүрэниие мүнөө бүхы дэлхэй дээрэ тоодог болоо бшуу” гэжэ эндэ сугларагшадые амаршал­ха зуураа республикын Правительствын Түрүүлэгшын 1-дэхи орлогшо Иннокентий Егоров онсолһон байна.

Хабарай болон ажалай һайндэртэ сугларһан зониие Буряад Республикын Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Матвей Гер­шевич, Улаан-Үдэ хотын мэр Александр Голков гэгшэд хани халуунаар амаршал­ба, ажалдань, ажабайдалдань амжалта хүсэбэ. Промышленна предприятинуудай зүгһөө “Улан-Удэстальмост” ЗАО-гой дарга Александр Васильев амаршалгын үгэнүүдые хэлэхэдээ, олон предприятину­удай, тэрэ тоодо ЗАО-гой түхеэрэлгэнүүд хуушараа, бэрхэ мэргэжэлтэд, бусад кад­рнууд дуталдана гэжэ тэмдэглэһэн байна.

Хүйтэн уларилые хүхюу хатарнуу­даараа, дуунуудаараа дулааруулһан, эндэ сугларагшадай зүрхэ сэдьхэл хайлуулһан уран һайханай коллективүүд энэ һайндэрые шэмэглэбэ. Мэргэжэлтэ дуу, хатарай “Забава” гэһэн ород, хасаг арадуудай искусствын театр, “Тоонто” гэһэн арадай фольклорно ансамбль, “Лаккитон” гэһэн эстрадна бүлэг, Вали­ко Гаспарян, Чингис Раднаев, эдирхэн Натали Дарпинян, “Семейские янтари” гэһэн шэмээшэгүүдэй ансамбль, хүүгэдэй искусствын һургуулинуудай хатаршадай, “Стекольские сударушки”, “Угол зрения” ансамбльнууд болон бусад уран бэлигээ дэлгээ.

Радна-Нима Базаровай фото