Засаг түрэ 20 jul 2016 990

​Хойто-Муяын ажаһуугшадай бэрхэшээл Буряад Уласай Засагай газар шиидхэнэ

Июлиин 14-дэ түймэртэ гэр байраяа алдаһан Муяын аймагай 5 хүн энээнһээ хойшо эдеэ амандаашье хэхэеэ болибобди гэжэ засаг баригшадта мэдүүлээ. Тэдэниие дэмжэгшэдтэй суг 16 хүн үлэн һууһанаа, мүнөө нэгэн хүнөөр үсөөн болоод байна. Тиигээдшье хотодоо хоол хэнгүй һуужа һуунхаар, юрэ буруушаалгын хэмжээ ябуулга хэебди гэжэ хөөрэлдөөд, тэдэ зон тэмсэжэ байна. Тэрэнь хэзээшье эсэслэхэ юм гэжэ мүнөө мэдэгдэнэгүй.

Иимэ оршон байдалда Буряад Уласай Засагай газар арга шадалаараа оролдожо, гэр байра абаха эрхэтэй зоной абаха эрхэтэй мүнгыень дары сагай туршада эзэндэнь хүргэхэ зорилго баримтална. Июнь соо болоһон түймэртэ хохидоһон айлнууд мүнөө хүрэтэрөө «Бамтоннельстройн» саг зуурын һууринда, майхангууд соо байрлана. Тэдэнэй элүүрые эмшэд хамгаална, амгалан байдалыень сагдаанар сахина гэжэ «Буряад үнэн»Хэблэлэй байшангай сайт мэдээсэнэ.

- Үмхи болон һандархай байрануудаа орхижо, шэнэ гэртэ орохо тухай үнэмшэлгэ-сертификадуудые олгохо хэрэг түргэдүүлэгты гэжэ буруушаалгын ябуулга эмхидхэгшэд эрилтэ табина, - гээд Северомуйскын захиргаанай гулбаа Валентина Рудич хөөрэнэ:

- Июниин 3-най, 14-нэй үдэрнүүдтэ һүжэрһэн хоёр түймэрэй үедэ Северомуйскда 33 гэр шатажа, 87 хүн хүхэ мүнхэ огторгой доро үлэшөө. Бүхы наһаараа суглуулһан барааниинь үнэһэн шандаруу болошоо. Буряад Уласай Засагай газар түймэртэ хохидогшодто туһаламжа үзүүлээ. Эд бараагаа алдаһан зондо 100 мянган түхэриг хүрэтэр мүнгэ үгөө. Энэ гайда хохидоһон хүн бүхэндэ арба-арба мянган түхэриг хубаагаа. Энэ мүнгөөр иимэ байдалда ороһон зондо тон хэрэгтэй зүйлнүүд худалдан абтана. Хохидогшод гэр байра хүлһэлнэ. Гэбэшье, тэдэнэр өөрын мэдэхэ гэртэй болоодүй зандаа, - гэжэ Валентина Рудич тодорхойлно.

Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын эдэ зоной байдалые өөрынгөө хиналта доро абанхай гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшын пресс-секретарь Александр Мальцев мэдүүлнэ:

- Мүнөө бэшэг баримтанууд (документнүүд) нарин хиналта гаража байна. Тиин мүнгэ абаха ёһотой бүхы эрхэтэн тэрэнээ ёһо гурим соонь абаха. Буряад Уласай Засагай газар энэ талаар ехэ оролдолго гарган хүдэлжэ байна. Эгээл энэ сагта Муяын аймагые үбэлэй дулаасуулгын хаһада бэлдэхэ тухай асуудал шиидхэгдэжэ байна, - гэжэ Александр Мальцев батадхаба.

- Буряад Уласай Засагай газарай оролдолгоор 2016 оной майн 26-да Оросой Холбоото Уласай Засагай газар һомолдог мүнгэеэ бүри ехэ болгохо тухай шиидхэбэ. Тиин гүрэнэй зорилгото «Гэр байра» гэжэ программада нэмэлтэ хубилалтанууд оруулагдаба. Тиин 89,9 сая түхэригөөр мүнгэн нэмэжэ, дүн хамта 415,7 сая түхэриг дээрэһээ ерэдэг болохо. Тиихэдэнь Буряад Улас өөрынгөө талаһаа мүнгэ нэмэхэдэнь, тэрэнь 554,2 сая түхэриг боложо үгэнэ. Энэ мүнгэндөө Муяын, Хойто-Байгалай аймагуудай, Северобайкальск хотын 270 бүлые шэнэ гэртэй болгохо байнабди. Түсэблэгдэһэн мүнгэнэй 73 хубинь Муяын аймагта тудаха юм, - гэжэ Буряад Уласай барилгын сайд Николай Рузавин мэдээсэнэ.

Муяын аймагһаа гурбан долоон хоног хойнотоһон саарһа дансануудые июлиин 18-най үдэр Буряад Уласай Барилгын яаман тодорхойгоор шэнжэлбэ. Хүнэй мүнөө дээрээ байрладаг 285 гэрэй саарһа дансанууд ороод байна.

Автор: Баяр ЖИГМИТОВ​