Засаг түрэ 21 sep 2016 1206

​Алдар Дамдинов Гүрэнэй Дүүмын һунгамал болоо

2016 оной сентябриин 18-да Һунгалтын нэгэдэмэл ниитэ үдэр бүхы гүрэн соогуур боложо үнгэрөө. Тиин Буряад Уласай 18-һаа дээшэ наһатай эрхэтэд Гүрэнэй Дүүмын һунгамалые хэдэн кандидадуудай дундаһаа шэлэхэ эрхэеэ хэрэглэхэ аргатай байба. Үшөө тиихэдэ Буряадай табан аймагта, тодорхойлходо, Ахын, Баргажанай, Ивалгын, Хэжэнгын, Яруунын аймагуудта захиргаанай дарганарай һунгалта болоо. Тиин һунгаха эрхэтэй зоной 40 хубинь энэ эрхэеэ хүсэд дүүрэнээр хэрэглээ гэжэ Буряад Уласай Һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловский Буряад Уласай Засагай газарта эмхидхэгдэдэг заншалта брифинг дээрэ мэдээсээ.

Буряад Уласта Гүрэнэй Дүүмын һунгалтада «Нэгэдэмэл нэгэн Росси» намайхид түрүүлээ. Эгээл нам түлөөлэн һунгалтада хабаадаһан Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайд ябаһан Алдар Дамдиновта хүсэд найдажа байһанаа буряад хото, хүдөөгэй ехэнхи зон мэдүүлбэ. Тиин сентябриин 19-нэй үглөөнэй 10 сагай байдалаар Алдар Валерьевичэй түлөө һунгалтада хабаадаһан бүхы зоной 37,41 хубинь дуугаа үгэһэн байна.

- Мүнөө жэлдэ Гүрэнэй Дүүмын һунгамалнуудые һунгахадамнай, табан жэлэй урда тээхидэ орходоо, хэсүү байгаа, - гэжэ Буряад Уласай Һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловский олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдтэ хүдэлдэг сурбалжалагшадта хөөрэжэ үгэбэ. - Ниитэ дээрээ Гүрэнэй Дүүмын долоодохи зарлалда 450 һунгамал хүдэлхэ ёһотой. Тэдэнэй Гүрэнэй дээдэ засагай үндэр 225 шэрээдэ һуухын тулада һунгуулиин нэгэ мандатна тойрогуудаар ана-мана тулалдаан болоо. Харин үлөөшэ 225 һууридань һунгалтын 5% дабажа гараһан намуудай түлөөлэгшэд һууха байна. Намуудай тобьёгоор дэбжүүлэгшэдэй нэрэнүүд даб дээрээ эли бэшэ.

Һунгалтын халуун тэмсээндэ хам ороһон олон намуудай олонхинь хоёр бүхэли найма арбанай процентын дабаа дабажа ахяагүй. «Справедливая Россия» намайхидые буряад нютагуудта ажаһуудаг эрхэтэдэй зургаан бүхэли табин табан зуунай процент зон дэмжэнэ. ЛДПР 2016 ондо нилээн урагшатайгаар һунгалтада хабаадаба. Тэрэ ниитэ һунгагшадай арбан гурбан бүхэли зуунай табин дүрбэн процент харьяатандамнай һайшаагдадаг юм байна. Коммунис намайхид заншалта ёһоороо хоёрдохи һуури эзэлнэ. 20 бүхэли зуунай табин юһэн процент хуулиин наһа гүйсэгшэд улаантанай түлөө эльгэ зүрхөөрөө жүдхэхэ байна. Харин «Нэгэдэмэл нэгэн Росси» намай түлөө, уридшалагдаһан мэдээгээр, 43 процент һунгагшад дуугаа үгөө.

Буряад Уласай Гүрэнэй Дүүмын үндэр шэрээдэ һуухын түлөө шанга тулалдаан болоо.

- 2011 онһоо 2016 он болотор Буряад Уласые түлөөлжэ, Гүрэнэй Дүүмэдэ һууһан Михаил Слипенчук Алдар Дамдинов хоёрой хоорондо халуун тэмсээн болоо даа, - гэжэ Буряад Уласай Һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловский онсолно. – Хорин хоёр бүхэли арбанай найман процент һунгагшад Михаил Викторовичые дэмжэбэ. Харин болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд ябаһан Алдар Валерьевич Дамдиновта этигэжэ байһанаа ниитэ һунгагшадай гушан долоон бүхэли зуунай дүшэн нэгэн хубинь гэршэлбэ.

Гарагай нэгэндэ болоһон һунгалтада бүхы дээрээ 286 мянган 513 эрхэтэн хабаадаа.

- Энэ жэлдэ табан жэлэй саана болоһон һунгалтаһаа табан процентээр үсөөн һунгагшад хабаадаба, - гэжэ Дмитрий Ивайловский элирхэйлнэ. – Энэмнай иигэхэдээ эдэй засагай (экономико) ниитэ байдал нүлөөлөө гээшэ ааб даа.

Гэхэ зуура һунгалтын үедэ дайралдадаг үзэгдэлнүүд мүн лэ дайралдаа. Һунгагшын дуу хуряахын тулада «хатуу харые» аягалалган, һунгалтада хабаадаһайбшье гэжэ һанаагүй зониие паспорттайл юм һаань, машинада һуулгажа асараад, һунгуулха мэтэ зүйлнүүд бүридхэлдэ абтаһан байха юм.

Алдар Дамдинов: «Хэниие һунгаһанаа танһаа нюухагүй байнаб».

Һунгуулиин нэгэдэмэл ниитэ үдэр һунгамалаар өөрыгөө дурадхаһан зон мүн лэ һунгаха эрхэеэ хүсэд дүүрэнээр хэрэглэбэ. Сентябриин 18-да Алдар Валерьевич Дамдинов Улаан-Үдэ хотын 3-дахи дунда һургуули ерэжэ, эрхэтэнэй гол уялга дүүргэбэ. Олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдтэ хүдэлдэг мэргэжэлтэн удахагүй Гүрэнэй Дүүмын һунгамалда кандидадые дүхэриглэн, ябаһан газартань ябажа, һунгадаг таһалга руул ороогүйхэн мүрөөрнь мүшхэжэ байба.

Алдар Валерьевичэй ерэхэдэ, энэ участогта һунгаха зоной ниитэ тобьёг соо өөрынь нэрэ үгы байба. Тиимэһээ нэмэлтэ тобьёгто нэрыень оруулһанайхи Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай сайд ябаһан энэ хүн дуугаа үгэхэ эрхэтэй болобо. Хоёр бюллетень гартаа баряад, һунгуулиин таһагһаа гараад, Алдар Дамдинов олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдтэ хүдэлдэг фотографуудай ажал хүндэлһэнөө мэдүүлэн, яаралгүйгөөр, аятай зохидоор байжа үгэбэ. Бюллетеньнүүдэйнь сүмэ харагдадаг аад, тон нягтаар замаглаатай хайрсаг руу унахатай адли, сурбалжалагшад эртээнһээ бэлдэһэн асуудалнуудаа табижа мэдэбэ.Автор: Аркадий Батомункуев
Описание: Алдар Валерьевичэй ерэхэдэ, энэ участогта һунгаха зоной ниитэ тобьёг соо өөрынь нэрэ үгы байгаа


Автор: Аркадий Батомункуев
Описание: Алдар Дамдинов эрхэтэн уялгаяа бултантай адли дүүргээ

- Та хэнэй түлөө һунгаба гээшэбта? – гэһэн асуудал түбхын түрүүндэ зэдэлээ. 

– Минии танһаа нюуха юумэн үгы. Элил ха юм даа. Би өөрөө тус һунгалтада хабаадажа байна ха юмбиб. Намайе «Нэгэдэмэл нэгэн Росси» нам зууршалаа. Тиимэһээ түрэл намайнгаа ажал хэрэгүүдые дэмжэлтэй.


Автор: Аркадий Батомункуев
Описание: Алдар Валерьевич Буряадай түрүүшын Юрэнхылэгшэ Леонид Васильевич Потаповай фото-зураг буулгажа байна

Харин Алдар Валерьевичэй урдахана Буряад Уласай түрүүшын Юрэнхылэгшэ байһан Леонид Васильевич Потапов һунгахаяа ерээ. Хажуудань ябаһан наһанайнь хани Нина Сергеевна нүхэрэйнгөө һайн түшэг тулгуури байһанаа гэршэлэн ябаба. Леонид Васильевич ехэ яаралгүйгөөр һунгаа. Гартаа абаһан бюллетеньнүүдые эхинһээнь адаг болотор дууһан уншаад, ямар намууд, ямар зон һунгалтада хабаадажа байнаб гэжэ өөрөө өөртөө хүсэд элирүүлһэн лэ хойноо дуугаа үгэбэ.


Автор: Аркадий Батомункуев
Описание: Буряад Уласай түрүүшын Юрэнхылэгшэ Леонид Васильевич Потапов - харюусалгатай һунгагша

Буряад Уласай гүйсэдхэхы засаг олон жэлэй туршада даажа ябаһан хүнэй һунгалтада хүрэжэ ерэхэдэ, олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй мэргэжэлтэн тэрэ дороо агсаба.

- Олониитэдэ туһатай хүн энэ һунгалтада олоной һайшаалда хүртэхэ зэргэтэй, - гэжэ Леонид Васильевич хэлээ. – Би һунгаха эрхэеэ хэрэглэн, һунгуулиингаа участогта ерэбэб. Харин хэнэй түлөө дуугаа үгэһэнөө таанадта хэлэхэгүйб. Энэ хадаа минии нюуса гээшэ.


Автор: Аркадий Батомункуев
Описание: Леонид Васильевич наһанайнгаа нүхэр Нина Сергеевнатайгаа


Автор: Аркадий Батомункуев
Описание: Россиин Федерациин габьяата артист, Монгол улсын соёлой элшэн Доржо Сультимов


Автор: Аркадий Батомункуев
Описание: Үндэр наһатай зомнай зарим залуушуулһаа дээрэ: арадайнгаа ерээдүйдэ һанаагаа зобон, һунгалтада заабол хабаададаг юм


Автор: Аркадий Батомункуев
Описание: Татьяна Романова һунгалтада эртэлэн ерээАвтор: Аркадий Батомункуев
Описание: Энэ жэлдэ табан жэлэй саана болоһон һунгалтаһаа табан процентээр үсөөн һунгагшад хабаадаба

Автор: Баяр ЖИГМИТОВ​