Засаг түрэ 22 sep 2016 1089

​ҺАНГАЙ ГАРГАША АРАДАЙ ХУРАЛ ШАЛГАХА

Буряад Уласай Арадай Хуралай мүнөөдэр үнгэргэгдэхэ ээлжээтэ сессидэ уласай засагай газар (правительство) экономическа hалбариингаа байдалаар тоосохо аад, hунгалтаар hаатажа, энэ асуудалаа октябрь болотор hунаагаа. Тиимэhээуласай парламентын шиидхэбэреэр“правительствынсагта”харагдахаэнэасуудалболюулагдаа.

Арадай hунгамалнууд бүхыдөө51 асуудал сессидээ зүбшэхэ болоо. “Правительствын сагта” харагдаха гурбан асуудалай тоодо энэ жэлэйнгээ бюджетнэ политикын хэр аша үрэтэйгөөр ябуулагдажа байһые арадай һунгамалнууд хараха түсэбтэй. Юуб гэхэдэ, мүнөө гаргашануудаа хангажа шадахаар бэшэ бага олзотой болоод байгаа hэн хойноо, шэглүүлэгдэжэ байгаа мүнгэеэ нарилха хэрэгтэй.

Мүн тиихэдэ Буряад Уласай бюджет 2015 ондо хэр гүйсэдхэгдөөб гэжэ сесси дээрэ тоосогдохо. Нёдондоной дүнгөөр, республикымнай олзо 46 млрд149 млн шахуу түхэриг байгаа. Харин гаргашань 47 млрд 190-ээд млн түхэриг гээд бүридхэгдөө. Тиихэдээ миллиард гаран түхэригдуталдаатайгаар үнгэрһэн жэлнай түгэсэһэн байна бшуу. Еще в эпоху возрождения были сомнения на этот счет.

Дарима ДОНДОКОВА, “Буряад Үнэн” мэдээсэлэй агентство