Засаг түрэ 22 sep 2016 793

​​Арадай Хурал зүрилдөөтэй асуудалаа удаадахи сессидэ зүбшэн хэлсэхэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ, арбан юһэдэхи, сесси мүнөөдэр Улаан-Үдэдэ ажалаа эхилбэ. Арадай һунгамалнуудай зүбшэн хэлсэлгэдэ 49 асуудал табигдаа. Харин тиихэдэ “правительствын сагта” үшөө хоёр асуудал зүбшэн хэлсэхээр түсэблэгдэнэ.

Сессиин эхин дээрэ зүрилдөөтэй 12-дохи болон 13-дахи асуудалнуудаар зүбшэн хэлсэлгэ унжагайрһан байха юм. Ушар юуб гэхэдэ, хуулиин энэ хоёр проектын нэгые Хуралай һунгамал, коммунис намай түлөөлэгшэ Баяр Цыренов, нүгөөдыень Буряад Уласай Толгойлогшо оруулһан байгаа. Энэ хоёр проект дотор нэгэл юумэн тухай, албанайнгаа гэртэ ажаһууха үедөө тэрэнээ дулаасуулһанай түлөө, халуун хүйтэн уһанайнгаа болон хотын ажахын бусад туһа хэрэгүүдэй түлөө (коммунальна түлбэринүүдээ) уласай Толгойлогшо өөрөө түлэхэ, тухай хэлэгдэнэ. Сессиин зүбшэхэ зүйлнүүдэй тоодо 12-дохи асуудалаар оруулагдаһан Баяр Цыреновэй проектые зүбшэн хэлсэнгүй, болюулая гэһэн дурадхал һунгамал Матвей Гершевич оруулба. Тэрэнэй тэмдэглэһэнэй ёһоор, манай уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын нёдондонһоо хойшо хамаг коммунальна түлбэринүүдээ өөрөө түлэдэг болонхой. Тиигээдшье Гершевичэй һанамжаар, Толгойлогшын зохёон бэлдэжэ, Арадай Хуралда оруулһан хуулиин проектые депутат Цыреновэй проект дууряана.

Харин хуулин проект зохёогшо Баяр Цыренов өөрөө, һунгамал Фёдор Бураев гэгшэд уласай Толгойлогшын проектые болюулая гэбэ. Баяр Цыреновэй һанамжаар, тэрэнэй зохёон бэлдэһэн проект Толгойлогшын проектдэ орходоо дэлгэрэнгы, Ородой Холбооной мүнөө үеын хуулитай зохилдуулагданхай.

Хэдэн һунгамалнууд һанамжаяа хэлээд, дуугаа үгэлгын болоходо, хоёр проектые хоюулыень орхихо гэһэн дүн гаргагдашаба. Харин бүри һүүлдэ, сессиин зүбшэхэ асуудалнуудта һунгамалнууд дахин бусахадаа, зүрилдөөтэй энэ хоёр хуулиин проектнүүдые хамтаруулжа, удаадахи ээлжээтэ сесси дээрэ зүбшэн хэлсэхэ тухай шиидхэбэри абаһан байха юм. 

“Буряад Үнэн” мэдэсээлэй агентство