Засаг түрэ 1 jan 1970 679

​​Буряад Уласай Толгойлогшын уялга дүүргэгшэ Алексей Цыденов Улаан-Үдэдэ бууба

Үсэгэлдэр үдэшэОродой Холбооной Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигаар Буряад Уласай Толгойлогшо Вячеслав Наговицын тушаалһаа болижо, Алексей Цыденов Манай уласай толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшээр томилогдобо. Ново-Огарёводо болоһон уулзалгада Ород уласай Юрэнхылэгшэ В. Путин Буряад уластай холбоо таһараагүй бэзэ гэжэ Алексей Цыденовһээ асууба. Алексей Цыденов: «Минии ажаябуулга Буряад Уластай харилсаа холбоотой байгаа»,-гэжэ харюу үгэжэ, өөр тухайгаа хөөрэбэ.

  • -Алас дурна зүгтэ ажалайнгаа намтар эхилээб. Ородой Холбооной Уласай Зам харилсаанай яааманай Алас-Дурнын түмэр харгы дээрэ хүдэлжэ захалһанай удаа, 2001 ондо олзын хэрэг эрхилхэ ажалда орооб. Харин 2006 ондо гүрэнэй Транспортын яаманда орожо ажаллаад, удаань ороной Засагай газарай аппарадта таһагые даагшаар, департаментын захиралай орлогшоор хүдэлһэн байнаб. Тэрэнэй һүүлдэ Түмэр замай транспортын федеральна агентствын даргаар ажаллажа байтараа, 2012 онһоо мүнөө болотор Ородой холбооной Уласай транспортын сайдай орлогшын тушаалда байгааб.

Буряад Уласай Толгойлогшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшын хэлэһээр, манай уласай хүгжэлтын шэглэлнүүд олон. Үзэсхэлэн гоё байгаали аяншалга хүгжөөхэдэ тааруу, ашаглалда хэрэгтэй ашагта малтамалнуудаар баян.Тиигээдшье Азиин болон Номгон далайн оронуудта дүтэ оршодог хадаа, эдэй засаг хүгжөөлгэдэ, үйлэдбэрилһэн зүйлнүүдээ гадаадын дэлгүүртэ гаргахада зохид гэжэ Алексей Цыденов тоолоно.

Гэхэтэй хамта, хүдөө ажахын хүсэ шадал яһала ехэ, хүгжэлтын түүхэтэ замые харахада, адуу мал үүсхэбэрилгэ тон түрүүн байна.

Тиимэ ехэ бэшэшье һаа, сагай эрилтэдэ тааруу үйлэдбэри бии, тэрэниие хүгжөөхэ арга боломжонууд бии.

Танай хүтэлбэри доро, Засагай газарай болон арад зоной дэмжэлгээрэдэй засагые, хүнүүдэй ажабайдалые түргэн болзор соо өөдэнь татахаар. Эдэ бүгэдые бэелүүлхын тула бүхы юумэ хэхэбди Эгээ түрүүн хүн зониие ажалаар хангахын тула мал үүсхэбэрилгэ болон аяншалга хүгжөөхэ хэрэгтэй, харин удаанай зорилгонуудай тоодо ашагта малтамалнуудай хэбтэшэнүүдые олзоборилхо хэрэгтэй гээд Алексей Цыденов тоолоно. Мүн тиихэдэ аяншалгын уласхоорондын арга боломжонууд байна. Монгол ороной болон Хитадай зүгһөө Байгал далайгаар ехэтэ һонирходог болонхой.

Юрын арад зондо һайн шанартай харгынууд, ажабайдалай хэмжээнэй дээшэлэлгэ хэрэгтэй. Ниигэмэй һалбариин – элүүрые хамгаалгын, эрдэм һуралсалай болон бусад шэглэлнүүдэй хүгжэлтэ мүн шухала. Хараа бодолнууд бии, тэдэнээ бэелүүлхэеэ оролдохоб,- гэжэ Алексей Цыденов мэдүүлбэ.