Засаг түрэ 1 jan 1970 885

​​Сэлэнгэ мүрэнэй уһа сэбэрлэхэ барилганууд Улаан-Үдэдэ үргэлжэлһөөр...

Сэлэнгэ мүрэнэй баруун эрьедэхи хослолой сэбэрлэлгын барилгануудай түрүүшын шата түгэсхэгдэжэ тушаагдаа. Байгша оной июлиин 8-да, уласай толгойлогшо Алексей Цыденов ажалай ябасатай танилсажа абаба.

“Улан-Удэстройзаказчик” эмхиин захилаар энэ барилга бүтээгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй. Мүн, барилгын ажалнуудые АО “Ротек” даажа абанхай.

“Байгал далайн уһанай бузарлалга Улаан-Үдэһөө эхитэй. Анханай сэбэрлэлгын барилганууд улам хуушараа. Тиимэһээ тэрэ шэнэ үе сагай эрилтэнүүдтэ хүсэнэгүй. Үнгэрһэн жэлэй туршада тэдээнэй һэльбэн шэнэлэлгэдэ бидэ нэмэлтэ 2 миллиард 300 сая түхэриг мүнгэндэ хүртэлсөөбди. Иимэ аргаар уһа сэбэрлэлгэ дүүрэн циклтэй болгогдоно. Хослолой сэбэрлэлгын барилгануудай түрүүшын шата бүтээхэ хэрэгтэ 324 сая түхэригэй оньһон аргата тоног хэрэгсэл болон хабсаралга хэгдэбэ. Мүн, ажалай түрүүшын шата тушаагдаа”, - гээд Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Сэлэнгэ мүрэнэй уһа сэбэрлэлгын барилганууд 2017 ондо эхилэгдэнхэй. 2020 ондо тус ажалнуудай түрүүшын шата тушаагдаха түсэбтэй. Үдэрэй туршада эдэ барилганууд 185000 м3 уһа сэбэрлэхэ аргатай. Энэ объект барилга 2 миллиард 300 сая түхэригэй болохо. Уласай толгойлогшо Алексей Цыденовэй хэлэһээр, Сэлэнгэ мүрэн руу урдадаг гоожолгонууд хослолой табигдахада сэбэрлэгдэжэ, ариг сөөрэмүүдэй эрилтэнүүдтэ зохигдохо.

Мүнөөдэр уһа сэбэрлэхэ барилгануудай хоёрдохи болон гурбадахи шатануудай ажал эхилэнхэй.

Мэдүүлгэ: 2017 ондо Буряад уласай засагай газар тус барилгануудта федеральна бюджедһээ 1,5 миллиард түхэригтэ хүртэнхэй. Байгша ондо Улаан-Үдэ хотын баруун эрьедэхи сэбэрлэлгын барилгануудай дүүргэлтэдэ 520 сая түхэриг һомолхо тухай уласай толгойлогшо Ородой уласай юрэнхы сайдтай зүбшэн хэлсэһэн байна. Тэрэ мүнгөөр тоног хэрэгсэл худалдан абтагдана.

“2012-2020 онуудта Байгал далай хамгаалалга” гэжэ федеральна зорилгото программаар эдэ барилганууд мүнгөөр һомологдоно гээд тэмдэглэлтэй. 

Буряад уласай засагай газарай хэблэлэй албанай гэрэл зураг