Засаг түрэ 15 jun 2020 319

​Буряад Уласай холо оршодог аймагуудта Үндэһэн хуулида заһабаринуудые оруулха талаар һунгалта сагһаа урид эхилээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай холо оршодог аймагуудта Үндэһэн хуулида заһабаринуудые оруулха талаар һунгалта сагһаа урид эхилээ

Буряад Уласай холо оршодог юһэн аймагуудай ажаһуугшад Үндэһэн хуулида заһабаринуудай талаар һунгалтада сагһаа урид хабаадана. Энэ тоодо Аха, Захаамин болон хойто аймагууд ороһон байна.

- Мүнөөдэрһөө Буряад Уласай холо оршодог аймагуудта һунгалта эхилээ. Һунгуулиин газарта ерэһэн хүн бүхэндэ бэеэ хамгаалха хэрэгсэлнүүд дурадхагдаха. Үндэһэн хуулида заһабаринуудай талаар бүхэроссиин һунгалтын үдэр дүнгүүд согсологдохо, харин һунгалтада хабаадаһан хүнүүдэй тоо июниин 15-һаа үдэр бүри үгтэхэ, - гэжэ Буряадай һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Дмитрий Ивайловский хэлэбэ.

Тэрэнэй тэмдэглэһээр, уласай һунгуулиин комиссида бүхэроссиин һунгалтада бэлэдхэл дүүрэхэ тээшээ болонхой. Мүнөө уласай һунгуулиин комиссинууд бэеэ хамгаалха хэрэгсэлнүүдээр хангагданхай. Тиихэжэ һунгуулиин газарта хүдэлхэ эмшэдэй бригаданууд болон элүүрые хамгаалгын эмхинүүд, обсерваторнуудта һунгуулиин газа байгуулха талаар ажал хэгдэнэ.

Буряадай Олониитын танхимай түрүүлэгшэ Баир Бальжировай хэлэһээр, июниин 29 болотор һунгуули адаглагшадай бүридэл согсологдохо.

Гүрэнэй Үндэһэн хуулида оруулха заһабаринуудай талаар эмнэлгын эмхинүүдтэ һунгуулиин газарнуудые байгуулха талаар ажал ябуулагдаа.

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан