Засаг түрэ 17 jun 2020 454

​Үндэһэн Хуулида заһалтануудай түлөө дуугаа үгэлгын хэмжээндэ Буряадай ажаһуугшад нютагаа шэмэглэхэ талаар шиидхэбэри абаха

Июниин 25-һаа июлиин 1 болотор үргэлжэлхэ бүхэроссиин дуугаа үгэлгын хэмжээндэ хабаадахадаа, гүрэнэймнай ажаһуугшад ганса Үндэһэн Хуулида заһалтануудай түлөө һанамжаяа мэдүүлхэ бэшэ, харин нютаг нугануудаа һайжаруулха талаар шиидхэбэри абаха юм.

2020 оной январь һарада Ородой Юрэнхылэгшэ Владимир Путин нютагай захиргаануудые хүгжөөхын тула “арадай бюджет” тогтоохо тухай шиидхэбэри абаһан байна. Энэ зорилгодо хараалагдаһан мүнгые арад зон ямар хэрэгтэ шэглүүлхэеэ өөһэдөө шэлэхэ болоно.

- Федеральна һанһаа 300 сая түхэриг Буряад Уластамнай ерэнхэй. Энэ мүнгые бүхы нютагуудта хубаарилха түсэбтэйбди, - гээд, Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов мэдүүлнэ.

Тиимэһээ “Народныйбюджет03. рф” гэһэн сайт дээрэ хүн бүхэн энэ мүнгөөр юу заһабарилхаб, шэнээр бодхоохоб гэжэ дурадхал оруулха аргатай. Бүхы мэдүүлгэнүүд суглуулагдан согсологдожо, эгээл олоор дурадхагдаһан һанамжанууд дуугаа үгэлгын дансада оруулагдаха.

“Арадай бюджедэй” түлөө дуугаа үгэлгэ июниин 25-29-эй үдэрнүүдтэ 15 сагһаа 20 саг болотор, июниин 30-да 15 сагһаа 18 саг болотор, мүн июлиин 1-дэ 8 сагһаа 20 саг болотор эмхидхэгдэхэ гээд хэлэхэ шухала.

Жэшээлбэл, Түнхэн аймагта уһа голнууд дээгүүр хүүргэ, со­ёлой байшангуудые, һүмэ, стади­онуудые, хүүгэдэй талмай бариха болон заһабарилха, харгы заһаха тухай дурадхалнуудые хүн зон оруулжа байнхай. Зарим сомо­нуудта Агууехэ Илалтын хүшөө бодхоохо, мэдээжэ нютагаархинай аллей байгуулха, газар дэбисхэрээ бог шоройһоо сэбэрлэхэ хэрэгтэй гэһэн һанамжа олон.

Хэжэнгэ аймагта ерэһэн мүнгэ хайшань гаргашалхаб гэжэ арад зон баһа хэлсэжэ байнхай. Аймагай һунгамалнуудай зүблэлэй һунгамал Дарима Бадмацыреновагай хэлэһээр, Хэжэнгэ һууринай “Хүхэ Добо” гэһэн соёлой-зугаасалгын түб барилгада мүнгэ дамжуулбал, ехэ һайн байгаа. Юуб гэхэдэ, энэ байшан арадай хүсөөр бодхоогдоно.

- Нютагаймнай үбгэд хүгшэд, залуушуулшье олон жэлэй туршада соёлойнгоо байшан үргэн, томо болгоё гэжэ ходо хэлэжэл байдаг. “Барилга эхилэгты, туһалхабди”, - гэжэ аймагай засаг дарга Геннадий Зундуевич Лхасарановай найдуулхадань, зоной хүсөөр барилгаяа эхилээ һэмди. Зомнай барилгын хэрэгсэлнүүдээр, мүнгэ алтаар, эдеэ хоолоор нилээд туһалаа, мүнөөшье хамһалсаһаар. Тэрэ мүнгэ энэ хэрэгтэ шэглүүлээ һаань, ехэ баярлахабди, - гэжэ Дарима Бадмацыренова хөөрэнэ.

Хурамхаан аймагай Арзгун һууринай ажаһуугшадай һанаһан юумэн олон. Хуушан амбулаториин байшаниие заһабарилжа, хизаар ороноо шэнжэлгын музейдэ дамжуулха тухай дурадхал оронхой. Нүгөө зариманиинь Гааргын аршаан хүрэхэ харгы дээрэ хүүргэ заһабарилхаяа һанашанхай. Мүн баридаанай найман ханатай гэр бодхоохо түсэб байна. Теэд алинииень урид бүтээхэб гэжэ дуугаа үгэлгын үдэр харуулха.

Нютаг нугануудайнгаа түхэл шарай һайжаруулхын, зондоо тон аша туһатай хэрэгтэ “арадай бюджет” шэглүүлхын тула зүб шиидхэбэри абажа, эдэбхитэйгээр дуугаа үгэхэеэ шамдаял даа!

Автор: Борис БАЛДАНОВ