Засаг түрэ 17 jun 2020 372

​Үндэһэн Хуулида оруулагдаха шухала заһалтанууд

Үндэһэн Хуулида амин шухала заһалтанууд оруулагдахань гээд һануулая. Олониинь арад зоной ажабайдал һайжаруулха ёһотой юм. Тиин уншагшадаа заримантайнь танилсуулхамнай.

Байгаали хамгаалха

Ород гүрэнэй можо хизаарнуудай, бүхы нютаг нугануудай байгаали дабташагүй һайхан гэжэ булта мэдэнэбди. Баялигаа алдангүй хамгаалха, ерээдүйн үеынхидтэ дамжуулха тухай Үндэһэн Хуулида шэнээр бэшэгдэнхэй. Энэ хэрэгтэ гүрэн дотор хаа-хаанагүй онсо анхарал хандуулагдажа, зохистой хуулинууд абтажа, мүнгэн һомологдожо байха ёһотой. Мүн байгаали хамгаалга болон оршон тойронхидоо гамтай хандаса дээрэ үндэһэлһэн һуралсалда гол анхарал хандуулагдахаар хараалагдана.

Ан амитадые, илангаяа гэрэй амитадые хамгаалха асуудал Үндэһэн Хуулида онсологдоо.

Гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ

Манай гүрэндэ гэр бүлэ хадаа эгээл сэнтэй баялиг болоно. Баруун гүрэнүүдтэ, Америкын Холбоото Штадуудта һүүлэй үедэ энээниие мартажа байнхай. Мүн бидэшье гажа буруу гэр бүлын жэшээнүүдтэй дайралдадаг болонхойбди. Юуб гэхэдэ, баруун гүрэнүүдтэ эрэ эрэтэеэ, эхэнэр эхэнэртэеэ ниилэдэг. Тиигэжэ хүүгэдтэ эжы аба тухай тад буруу ойлгосо үгэжэ, толгойень эрьюулнэ. “Гэртэхин - 1” ба “Гэртэхин - 2” гэхыень дуулаһан байхат. Тиин тэдээн шэнги болохогүйн тула Ородой Үндэһэн Хуулида эжы аба хоёрой үүргэ дээшэлүүлэгдэнэ гэжэ бэшэгдэхэнь.

Үхибүүдые алишье талаар дүрбэн тэгшээр хүмүүжүүлгые, хүгжөөлгые дэмжэхэ, гэр бүлэнүүдые хамгаалха талаар хэмжээнүүд абтана. Юуб гэбэл, “зүб”, заншалаа алдаагүй гэр бүлэ хадаа олониитын бата бэхи үндэһэ һуури, гүрэнэймнай түшэг тулгуури ха юм. Тиимэһээл коронавирус үбшэнэй дэлгэрхэ үедэ илангаяа хүүгэдтэй гэр бүлэнүүдтэ ехэ туһаламжа үзүүлэгдээ гэжэ мэдэнэбди. Үндэһэн Хуулида оруулагдаха заһалтануудай ашаар саашадаашье гэр бүлэнүүдтэ гол анхарал хандуулагдаха юм.

Ажалша хүнүүдые үргэхэ

СССР гүрэнэй һандарһанһаа хойшо ажалша хүнэй нэрэ хүндэ алдагданхай. Байдал заһаруулхын тула Үндэһэн Хуулиин тусхай статьяда нэмэлтэ оруулагдахань.

Тэрэшэлэн “Ородой Ажалай Герой” гэһэн үндэр нэрэ зэргэ олголгын баяр ёһолол июниин 12-то Москва хотодо үнгэргэгдөө. Гүрэнэймнай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин үнэн сэхээр ажал хэжэ, дээшээ гараһан хүнүүдые бултанай эрмэлзэхэ жэшээ болгон, тусхайтаар шагнаба гээшэ. Тэдэнэй тоодо Улаан-Үдын авиационно заводой дарга Леонид Белых Ажалай Герой болоһон байна.

Автор: Борис БАЛДАНОВ