Засаг түрэ 17 jun 2020 412

​Буряад Уласта hургуулинуудта гурбадахи халаан усадхагдана

© фото: Буряад Уласай соёлой яаман

Түнхэн аймагай Аршаан hууринда 450 hурагшадай шэнэ hургуули баригдана


Буряад Уласай Түнхэн аймагай Аршаан һууринда 2020 оной дүүрэтэр 450 hурагшадай шэнэ hургуули баригдаха. Мүнөө фундамент хэгдэжэ, спортзалай хананууд бодхоогдоо, хушалтын армаг хэгдэжэ, дулаасуулгын һужаа татагдана.


Гурбан дабхартай hургуули зургаан блокһоо бүридэхэ. Эхин ангиин хүүгэд А блокто hураха. Б блокто нэгэдэхи дабхартань халуун эдеэ бариха газар, хоёрдохи дабхарта hуралсалай танхимууд болон актова зал байха. Түбэй В гэhэн блокто һуралсалай танхимуудһаа гадна, номой сан ба захиргаанай танхимууд ажалаа ябуулха. Д блокто бэеын тамирай хэшээлнүүд үнгэргэгдэхэ, эмнэлгын ба спортзалай нэмэлтэ таһагууд Е блокто орохо.

Буряад Уласай һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхаха талаар ажал үргэлжэлүүлэгдэһээр. Байгша оной дүүрэтэр гурбан hургуули ашаглалгада тушаагдаха, 2021 ондо үшөө нэгэ һургуули тушаагдаха.
Улаан-Үдэ хотодо Железнодорожно хороодо 40-дэхи hургуулиин барилга үргэлжэлһөөр, Октябрьска хороодо 49-дэхи hургуули hэльбэн шэнэлэгдэнэ, Советскэ хороодо 2021 ондо 1275 һууритай эгээл томо hургуули баригдаха түсэб бии. Тиихэдэ байгша ондо Загарай аймагай Нижние Тальцы hууринда 450 һууритай hургуули баригдаха.
Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Владимир Путинай «майн» зарлигуудые бэелүүлхэ гэжэ байгуулагдаһан «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ мүнгэн һомологдохоор хараалагдажа, 1834,63 сая түхэриг дамжуулагдаха.

Источник: Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман

Фото: Буряад Уласай соёлой яаман