Засаг түрэ 19 jun 2020 337

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Ажамидаралда өөрын хандаса шухала»

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Залуушуулай эмхинүүдэй түлөөлэгшэдтэй уулзалгада Алексей Цыденов ниигэмдэ боложо байһан үйлэ хэрэгүүдтэ залуу хүнүүдэй өөһэдын хараа бодолой ба эрхэтэнэй үзэл һанаанай шухала байһан тухай һанамжа хэлээ. Июниин 15-да “Добродом” гэһэн һайн дуранай хүдэлөөнэй нөөсын түбтэ гүрэнэй Үндэһэн хуулида хубилалтануудые оруулха талаар үнгэргэгдэхэеэ байһан бүхэроссиин һанал үгэлгэ тухай “Диалог на равных” онлайн-түхэлөөр үнгэрөө.

- Залуу хүнүүд энэ дэлхэйе өөрын нюдөөр шэртэдэг, ниигэмдэ, хамта ажаллагшадта, амидаралда өөрыгөө харуулха гэжэ оролдодог. Энэ болбол бэеэ дааһан ба дулдыданги бэшэ харуулалта гээшэ. Тиимэһээ зарим ушарта “буруушаанаб” гэһэн һуури байдалтай байхань модно гэжэ тоологдохо. Зүгөөр иимэ тон шухала хэрэгтэ, жэшээнь, Үндэһэн хуулида хубилалтануудые оруулалгада, өөрын үзэл бодолтой ба өөрыгөө харуулхын тула зоригтой байха хэрэгтэй. Юундэб гэхэдэ, энэ манай ба манай дүтын хүнүүдэй саашанхи амидарал юм, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Тэрэнэй тэмдэглэһэнэй ёһоор, гүрэнэй Үндэһэн хуулида хубилалтануудые оруулха талаар һанал үгэлгэдэ өөрынгөө байра харуулга ба хабаадалга болбол дулдыданги бэшэ байдал, өөрын һанал бодол ба өөрын абари зан харуулга болоно.

- Залуушуулда Конституциин талаар өөрын һуури байдалаа элирхээлхэнь орёо, юундэб гэхэдэ, шамай эндэ “тоншожо дууһаха” гэжэ һанана ха юм. Ши хүнэй үгэдэ ороош, шамай худалдажа абаа гэжэ байжа хэлэхэ. Зүгөөр ши болохоороо, өөрын һуури байдал элирхэйлхэдээ, ши өөрын гүрэнэй ерээдүйн, өөрын хүүгэдэй ба түрэлхидэй эсэгэ ороншо үзэлтэй хүн болонош. Иимэл ябадал болбол шинии бэеэ дааһан, хүнһөө дулдыдахагүй, эрхэ сүлөөгэй ба зоригтой байһанай гэршэлгэ мүн. Конституци “ЗҮБШӨӨНЭБ” гэһэн өөрын һанал байдал элирхэйлгэ, хүнэй шүүмжэлэлгэдэ хүртэхэ гээшэ – минии һанахада, өөрын лэ онсо байдал болоно. Иимэ ушарта өөрын һуури байдал, амидаралда өөрын ойлголто ба зориг гээшэ мүнөөнэй шэнэ загбар болон урасхалнуудһаа шухала юм, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Гүрэн мүнөө залуушуулай үүсхэлнүүдые ехэ дэмжэнэ ба олон түсэлнүүдыень һомолно.

- Хэрбээ һанаан байгаа һаань – бидэ дэмжэхэ бэлэн байнабди. Жэшээнь, “Россиин хүдөөгэй залуушуулай холбоон” гэһэн Буряадай нютаг можын таһагай түрүүлэгшэ Татьяна Черных волонтёрой ажал эрхилнэ, хүүгэдые бүжэгтэ һургана, харин бидэ тэндэнь клуб барижа үгэхэ болообди. Бизнестэ, соёлдо, болбосоролдо, спортдо үүсхэлнүүдые дэмжэхэ бэлэн лэ байнабди. Хэрбээ ондоо түхэлнүүдэй байгаа һаань, тэдэниие бидэ баһа хаража үзэхэбди, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо хэлээ юм.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан