Засаг түрэ 19 jun 2020 340

​“Шинии Алас Дурна” гэһэн порталда Алас Дурнын сэдэбээр федеральна шэнжэлэгшэдтэй виртуальна хуралдаанууд эхилээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

“Шинии Алас Дурна” гэһэн порталда Алас Дурнын сэдэбээр федеральна шэнжэлэгшэдтэй виртуальна хуралдаанууд эхилээ

“Алас Дурнын хүгжэлтын жаса” НКО tvoidv.ru гэһэн порталда Алас Дурнын сэдэбээр түрүү шэнжэлэгшэдтэй виртуальна хэблэл мэдээсэлэй хуралдаануудай сервис ябуулагдажа эхилээ. Алас Дурнын сэтгүүлшэдтэ тус портал онсо шухаг онлайн-талмай болоно. Олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэд нютаг можын ажабайдалай эгээ шухала сэдэбүүдээр федеральна шэнжэлэгшэдтэ асуудалнуудые табиха ба тэрэ асуудалнуудта шууд харюунуудые абаха аргатай.

«Твой Дальний Восток» гэһэн порталай тоногжуулагдаһан мэргэжэлэй студиин айлшад – федеральна засагай зургаануудай түлөөлэгшэд, госкорпорацинуудай, федеральна агентствэнүүдэй, хүгжэлтын хүреэлэнгүүдэй хүтэлбэрилэгшэд, томо компанинуудай толгойлогшонор болоно.

Хэблэл мэдээсэлэй бүхы хуралдаанууд tvoidv.ru порталда алас дурнынхидта тааруу сагта – москвагай сагаар 8:00-һаа 10:00 саг болотор шууд эфиртэ ябуулагдажа байха юм. Зүбшөөрэл абаһан сэтгүүлшэд тэдэ спикернүүдтэ өөһэдын асуудалнуудые уридшалан эльгээхэ аргатай гү, али эфирэй үедэ тэдэниие шууд асууха аргатай.

Tvoidv.ru-да эфирэй дүнгөөр СМИ-гэй түлөөлэгшэд дамжуулгын эхинэй верси ба текстын расшифровка абаха, мүн баһа порталда хөөрэлдөөнэй текст ба эфирэй хабсаргагдаһан верси бии болохо.

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын федеральна тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын орлогшо Григорий Куранов, Алас Дурнын Агентствын (АПИ) юрэнхы захиралай хүрэнгэ оруулалгын ба экспорт дэмжэлгын талаар орлогшо Леонид Петухов, Алас Дурна ба Арктика хүгжөөхэ талаар жасын юрэнхы захирал Алексей Чекунков студиин түрүүшын айлшад болоһон байна.

Tvoidv.ru портал - интернет-ресурс, эндэ уншагшад мультимедийнэ түхэлөөр Алас Дурнада мүнөөдэр юун боложо байнаб гэжэ эгээл шухала һонин мэдэхэ аргатай.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан