Засаг түрэ 23 jun 2020 528

​Буряад Уласай Толгойлогшо “1019 сэрэгэй заһабариин завод” ойн баяраарнь амаршалаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов видео-хуралдаанай аргаар “1019 сэрэгэй заһабариин завод” гэһэн бүлгэмэй ажалшадые үйлэдбэриин байгуулагдаһаар 60 жэлэй ойн баяраар амаршалаа.

-  Таанар ганса уласта бэшэ, зүгөөр бүхы гүрэндөө ехэ хэрэг хэнэт: гүрэнэй баталан хамгаалалтын ажалые дүүргэлсэжэ байнат. Танда ходо захил орожо байг гэжэ хүсэнэб. Энэ жэл ба ерэхэ жэлдэ захил танда бии, ходо ажалтай байгты. Үйлэдбэриин бүхы ажалшадта элүүр мэндые хүсэнэб, ажалдатнай мүн баһа гэр бүлэдэтнай ходо тогтууритай байг, - гэжэ Алексей Цыденов ажалшадта хандаа.

“1019 сэрэгэй заһабариин завод” гэһэн хуби ниилүүлһэн бүлгэмэй юрэнхы захирал Олег Поносов харюугай үгэ хэлээ.

- Ажалшадай ба өөрынгөө зүгһөө танда ба Буряад Уласай Засагай газарта манай үйлэдбэри дэмжэһэнэй түлөө баяр хүргэхэ дуран хүрэнэ. Энэ һайндэр болбол – манай ажалшадта ехэ удха шанартай ба баяр ёһололой хэмжээ ябуулга болоно. Предприятиин байгуулһан бүхы туйлалтанууд болбол манай ажалшадай үнэн шударга ажалай дүн болоно. Манай заводой туйлалтануудые ба алдарые нэмэхын тула өөрын бэлиг шадабариие, мэдэсэ болон туршалга оруулжа байһан хүнүүдтэ баяр хүргэнэб, - гэжэ заводой захирал хэлээ.

Ойн баярта дашарамдуулан, үйлэдбэриин түрүү ажалшадта шагнал барюулха ёһолол үнгэрөө.

“1019 сэрэгэй заһабариин завод” бүлгэм буу зэбсэгэй, сэрэгэй ба тусхай техникын ехэ заһабарилга ба сервиснэ үйлшэлгэ хэдэг. Зоводой ажалшадай тоо 428 хүн болодог, 2020 оной туршада 31 хүн үшөө нэмэжэ, ажалда ороһон байна. Салин түлбэри 2019 ондо дундажаар 49,9 мянган түхэригтэ хүрөө, 2020 ондо предприяти салингаа 53 мянган түхэригһөө доошо бэшэ болгохо түсэбтэй.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан