Засаг түрэ 25 jun 2020 498

Ородой Холбоото Улас дотор Үндэһэн Хуулида заһалтануудай талаар дуугаа үгэлгэ эхилбэ

Гол үдэрынь июлиин 1-дэ гээд дахин һануулая

Мүнөөдэр, июниин 25-ай үглөөнэй 8 сагһаа Буряад Уласта Үндэһэн Хуулида оруулагдаһан заһалтануудаар дуугаа үгэлгэ эхиеэ абаба. Гол үдэрынь июлиин 1-дэ гээд дахин һануулая.

Үшөө үнгэрһэн долоон хоногой эхиндэ www.gosuslugi.ru сайтда  ондоо һунгалтын участогта дуугаа үгэхэ тухай мэдүүлгэ эльгээһэн байнаб. Хоёр хоноод намда зүбшэл ерээ. Намда үгтэһэн тусхай мэдүүлгэ саарһан дээрэ гаргажа, үглөөнһөө шэлэһэн газартаа ошооб.

836-дахи һунгуулиин газар Үндэһэтэнэй номой санда һаял хүдэлжэ эхилээд байгаа. Һунгуулиин комиссиин түрүүлэгшэ Любовь Дедюгинагай хэлэһээр, тэдэ хэдэн үдэрэй туршада амарангүй хүдэлжэ байнхай.

- Манай участогта хүн зон үсөөншье һаа, тон ехэ ойлгууламжын ажал гэр гэрээр ябуулаабди. 65-һаа дээдэ наһатайшуултай онсо маягаар хүдэлөөбди, - гэжэ Любовь Дедюгина хөөрэнэ.

Любовь Дедюгина һунгалтын комиссиин түрүүлэгшээр хоёрдохи жэлээ хүдэлнэ. “Мүнөө онсо удхатай, ехэ харюусалгатай хэмжээ ябуулга боложо байнхай”, - гэжэ тэрэ тэмдэглэнэ.

Һунгуулиин талмай санитарна хиналтын албанай бүхы эрилтэнүүдые дүүргэжэ шадаа гэжэ абаһаар лэ обёорооб. Һунгуулиин гэшүүн үүдэндэ ерэгшэдые хүлеэн абана. Тэрэ хүн зоной температура хэмжэнэ, антисептик гартань түрхинэ. Хүн бүхэндэ тусхай хэрэгсэлнүүд, илангаяа маска, гарай бээлэй, ручка, үгтэнэ. Урда жэлнүүдтэ адли һунгуулиин гэшүүд бэе бэедээ дүтэ һуунагүй, холошог байна.

Ондоо тээ хабаадаһанһаа боложо, дуугаа үгэхэ хүнүүдэй бүридэлдэ оруулагдаа гүб, үгы гү гэжэ һанаагаа зобон ошоо һэм. Минии тусхай мэдүүлгэ абаад лэ, бүридэл соогоо шууд байтар нэрэ обогыенмни олоод, холоһоо паспортыем хараад, гараа табиһанайм удаа данса һунгуулиин гэшүүн намда дамжуулаа. Дуугаа үгэһэн тухай дансамни түрүүшын саарһан байшоо. Иигээд лэ эрхэтэнэйнгээ уялга дүүргээд, ондоо үүдээр гаража ошобоб.

Заһалтануудай түлөө дуугаа үгэхын хажуугаар “Арадай бюджет” түсэлэй түлөө дуугаа үгэлгэ баһа үгтэнэ. Юундэб даа, тэрээниие бүридхэжэ байһан волонтёрнууд газаа һууна. Эндэшье хабаадажа, үнэ сэнтэй бэлэгүүдтэй лотерейн билет намда дамжуулагдаба.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Борис БАЛДАНОВ