Засаг түрэ 25 jun 2020 349

​Монгол Уласай Ехэ Хуралай һунгалта үнгэргэгдөө

© фото: МОНЦАМЭ

Монгол Уласай Ехэ Хуралай һунгалта боложо үнгэрөө. Дүрбэн жэлэй нэгэ удаа болодог тус арга хэмжээн хүршэ гүрэнэймнай ажабайдалда тон шухала удхатай юм. Юуб гэхэдэ, һаяын болзорто Монгол Уласай хүгжэлтын түлөө харюусаха, түрын бодолго тодорхойлхо гол нам элирүүлэгдэхэһээ гадна, Ехэ Хуралай 76 гэшүүд һунгагдаха болоно бшуу.

Монгол Уласай Һунгуулиин юрэнхы хорооной бүридхэһэнэй ёһоор, Ехэ Хуралай һунгалтада бүхыдөө 485 хүн дэбжүүлэгдээ. Тэдэнэй дунда 13 намай, 4 коалици-эблэлэй түлөөлэгшэд бии, мүн 137 хүн өөһэдын дураар нэрэеэ мэдүүлээ. Тэдэнэр июниин 2-һоо эхилжэ, арад зоной дунда сурталшалгын ажал ябуулжа эхилһэнээ, хуулиин ёһоор, июниин 22-ой һүниин тэнгээр тэрэнээ түгэсхөө.

Монголой Ехэ Хуралай ээлжээтэ һунгалтын дүнгүүдые сахим аргаар тоолохо түхеэрэмжэнүүд эдэ үдэрнүүдтэ шалгагдаа. Юуб гэхэдэ, зарим нам, коалици-эблэлнүүд “буруу үрэ дүнгүүд гарана” гэжэ Тагнуулай байгууламжа ба Һунгуулиин юрэнхы хороон руу хандаһан байна. Тиигэжэ дахин туршалга хэгдэһэнэй дүнгөөр алдуу гаргаһан түхеэрэмжэнүүд бүридхэгдөөгүй.

Монгол Уласта ажаһуудаг 3,3 сая зоной 2,1 сая гараниинь һунгалтада хабаадаха эрхэтэй юм. Тиигэжэ 18-һаа 24 наһатай 324 мянган гаран хүн, мүн 25-һаа 45 наһатай 1 сая тухай, мүн 45-һаа дээшэ наһанай 740 мянган хүн дуугаа үгэхөөр хараалагдана.

Фото: МОНЦАМЭ