Засаг түрэ 26 jun 2020 381

Буряад Уласай Толгойлогшо Үндэһэн хуулида заһалтануудай түлөө дуугаа үгөө

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов июниин 24-дэ Үндэһэн хуулида заһалтануудые оруулха талаар бүхэроссиин һанал үгэлгын түрүүшын үдэртэ байдаг газараараа һунгуулиин газарта дуугаа үгөө.

Заншалта ёһоороо Алексей Цыденов нүхэртэеэ Дээдэ Онгостой микрорайондо оршодог һунгуулиин участогта дуугаа үгэбэ. Уласай толгойлогшын хэлэһээр, гэдэргэн татангүй, түрүүшын үдэр лэ дуугаа үгэхэ гэжэ шиидээ.

-  Июниин 25-һаа 30 болотор уридшалан һаналаа үгэжэ болоно, харин июлиин 1-дэ – һанал үгэлгын гол үдэр юм. Иимэ хугасаа юундэ үгтөөб гэхэдэ, олон хүнэй ерэжэ үрдихын тула ба ажалай графигһаа дулдыдажа ба дуратай сагтаа һаналаа үгэхын тула хэгдээ юм. Энэ шухала хэмжээ ябуулга, минии һанахада, хойшолуулһанай хэрэггүй. Тиимэһээ би энэ түрүүшын үдэр һунгуулиин участогта ерэхэ гэжэ шиидээб, - гэжэ Алексей Цыденов һаналаа үгэһэнэй удаа өөрын һанамжа хэлээ. 

Тэрэнэй хэлэһээр, гүрэнэй Үндэһэн хуулида заһалтануудые оруулха талаар бүхэроссиин һанал үгэлгэдэ Ородой Холбоото Уласта, Буряад Уласта ба арад зондо ехэ шухала юм. Тиихэдэ нютаг можын толгойлогшо “Арадай бюджедээр” һаналаа үгэлгын хүреэндэ хотодо ба өөрын микрорайондо һайшаагдаһан һуури бүтэсын түсэлнүүдэй түлөө өөрын һунгалта хээ.

- Саашаа дабшахын тула мүнөөдэрэй туйлалтануудай бүхы һайниие баталха хэрэгтэй. Һаналаа үгэгшэдэй аюулгүйн талаар хэлэхэ болоо һаа, участогуудта бүхы хэмжээнүүд абтанхай, энэ ганса минии ерэхэдэ бэшэ, харин бүхы хүнүүдтэ тиимэ хэмжээн абтана. Хүнэй бэеын тамир шалгагдана. Аманай хаалтанууд, перчатканууд, ручканууд үгтэнэ. Эндэхи ажалшадые болон һунгагшадые хамгаалхын тула һунгуулиин комиссиин бүхы гэшүүд экран-маскануудтай.Эндэ дэлгүүрһээ байтагай, гудамжада байһанһаа аюулгүй байдал сахигдана, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Июниин 25-һаа 30 болотор бүхы уласта һунгуулиин участогууд 8:00-һаа 20:00 саг болотор хүдэлнэ. Бүхэроссиин һанал үгэлгын үдэр – июлиин 1-дэ һунгуулиин участогууд 8:00-һаа ба оройн 20 саг болотор баһа хүдэлхэ. Июниин 25-һаа июлиин 1 болотор бэшэгээр гү, али амаараа хандаһанай удаа гэртээ һаналаа үгэхэдэ болохо. Тэрэнэй тулада 112 гэһэн утаһаар хонходожо, 2020 оной июлиин 1 болотор 17:00 сагһаа орой бэшэ мэдүүлгэ оруулха хэрэгтэй гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй байна.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК