Засаг түрэ 26 jun 2020 344

​ Буряад Уласай һунгуулиин бүхы участогуудта эрхэтэдэй элүүр мэндын аюулгүйн хэмжээнүүд гүйсэд сахигдана

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июниин 25-һаа уласта гүрэнэй Үндэһэн хуулида заһалтануудые оруулха талаар бүхэроссиин һанал үгэлгэ эхилээ. Һанал үгэлгэдэ эрхэтэдэй элүүр мэндын аюулгүйе сахиха талаар абтаһан ариг сэбэрэй-үбшэн тахалай хэмжээнүүд тухай Буряад Уласта Роспотребнадзорой хүтэлбэриин хүтэлбэрилэгшын орлогшо Валентина Бальжанова хөөрэжэ үгөө.

- Һанал үгэлгэ үнгэргэлгэдэ бүхы оролсогшодой аюулгүйе байдал сахиха гээшэ шухала эрилтэ болоно. Һунгуулиин участогуудта ерэһэн бүхы эрхэтэд бэеэ хамгаалха хэрэгсэлнүүдээр: аманай хаалта, перчатка ба хубиин ручкануудаар хангагдаһан байха. Һунгуулиин участогта ороходо, дүтэ харилсангүй, бэеын тамир шалгагдана, мүн баһа һунгагшадай ябаха маршрути байгуулагданхай, - гэжэ Буряад Уласта Роспотребнадзорой хүтэлбэриин хүтэлбэрилэгшын орлогшо хэлээ.

Һунгуулиин бүхы участогуудта һанал үгэгшэдэй ябаха заалтанууд табигдаа. Һанал үгэлгын дүүрэһэнэй удаа, һунгуулиин участогһаа гарахадаа, бэеэ хамгаалһан хэрэгсэлнүүдые хаяхада болохо.

Роспотребнадзорто дуулгаһанай ёһоор, участогууд дээрэ ариг сэбэрые сахиха хэмжээ ябуулганууд һанал үгэлгын урда, болохо үедэнь ба дүүрэһэнэй удаа хэгдэхэ, тэрэшэлэн һунгагшадта һаад ушаруулагдахагүй.

- Гэхэтэй хамта, коронавирустай үбшэнтэнтэй харилсаһан хүнүүдэй һанал үгэхын тула һунгуулиин комисситай суг хүдэлхэ үгөө хэлсээбди. Тиимэ хүнүүдые элирүүлэгдэхэдэ, харилсаһан һунгуулиин комиссиин гэшүүдые ажалһаань болюулха тула һунгуулиин комиссида энээн тухай шууд дуулганабди, - гэжэ Валентина Бальжанова тэмдэглээ.

Уласай элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудуповагай хэлэһэнэй ёһоор, эмнэлгын бүхы эмхи зургаануудта болон обсерваторнуудта хүдэлжэ байһан саг зуурын һунгуулиин участогуудта эмнэлгын ажалшадай тооһоо һунгуулиин комиссинууд болон адаглагшад бүрилдүүлэгдэжэ хүдэлнэ. Гүрэнэй бүхы газар дэбисхэртэ һанал үгэлгэ үнгэргэхэ үедэ эрхэтэдэй ариг сэбэрэй-үбшэн тахалай амгалан байдалые хангаха талаар һанал үгэгшэдтэ, һунгуулиин комиссинуудай гэшүүдтэ, адаглагшадта, мүн баһа зүбшөөрэл абаһан олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдтэ заабаринуудые Роспотребнадзор бэлдэжэ үгэһэн байна.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Анна ОГОРОДНИК