Засаг түрэ 29 jun 2020 448

​Буряад Уласай Толгойлогшо сэхэ эфирэй үедэ ажаһуугшадһаа ороһон хандалгануудаар июниин 30 болотор харюу үгэхыень даалгаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов июниин 25-да сэхэ дамжуулагдаһан ютуб-сессиин дүнгүүдээр суглаа үнгэргөө. Тус суглаанда уласай засагай газарай түрүүлэгшын орлогшонор, сайднар, албан зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд оролсоо.

- Сэхэ харилсаанай үедэ ажаһуугшадһаа олон асуудалнууд ороо. Тэдэнэй ехэнхиинь суглуулжа, яаманууд, албан зургаанууд, муниципалитедтэ бүлэг бүлэгүүдээр хубаарилаабди. Уридшалан хэлэхэдэ, 300 гаран хандалганууд суглараа. Тиихэдэ Үндэһэн хуулида заһалтануудай талаар асуудалнуудһаа гадна, ниигэмэй хамгаалгын, болбосоролой, харгын болон тээбэриин, элүүрые хамгаалгын, оршон тойрон байгаали хамгаалгын асуудалнууд хабаадагшадай һанаа зобооно, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Уласай толгойлогшо июниин 30 болотор ажаһуугшадай бүхы асуудалнуудта харюу үгэхыень, мүн баһа тодорхой туһаламжын хэрэгтэй газарта хандалга бэлдэхыень суглаанда оролсогшодто даабари үгөө. Ниигэмэй хамгаалгын яаманда хабаатай эгээ олон асуудалнууд ороһон байна. Татьяна Быковагай хэлэһээр, июниин 24-дэ тэрэ бүхы асудалнуудта харюунууд бэлдэгдээ.

Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаман эрхэтэдые хамгаалгын болон агентство болон хүдөө ажахын яамантай хамта Гусиноозерск хотодо уһанда абтаһан гэрнүүд Елена Ерофеевагай дуулгаһан мэдээсэлээр ажал ябуулха. Алексей Цыденов тэндэ хүрэжэ, байдалтайнь танилсаха даабари үгөө. Байгалиин нөөсэнүүдэй сайд Алексей Хандархаевай хэлэһээр, яаманай түлөөлэгшэд нуур ошожо үзөө. Тэрэ асуудалые шиидхэхын тула олон хэмжээнүүдые абаха хэрэгтэй.

- 136 гэрнүүд уһанда абтаха газарта ороно. Энэ жэл 86 гэрнүүд уһанда абтаа, тэдэнэй 12 гэрнүүдынь усалай гэжэ тоологдоһон байна. Энэ асуудал юунһээ болооб гэхэдэ, уһа багатай үе үнгэрөө, Галуута нуурай хажуудахи уһанай эрьесэ эбдэрһэн байна. Хэдэн хэмжээнүүдые абаха хэрэгтэй: нуурта ородог Сагаан гол сэбэрлэхэ ба Галуута нуурһаа гараһан уһанай хоёр һаба сэбэрлэхэ хэрэгтэй. Мүнөө бидэ нютагай барилгын эмхинүүдэй болон газарай баялиг ашаглагшадай хүсөөр горхонуудай һаба сэбэрлэхэ талаар уридшалһан ажалнуудые хэхэбди. Нэн түрүүн нуурһаа гараһан Баянгол горхониие сэбэрлэжэ, даамба барижа эхилхэбди. Гэхэтэй хамта Галбайн уһалууриин системэ хараабди – эндэ асуудалнууд гараа. Техническэ шиидхэбэринүүдые абахабди. Хэрбээ эдэ хэмжээнүүдые бэелүүлээ һаа, нуурай тэнсүүри олдохо гэжэ һананаб, - гэжэ сайд хэлээ.

“Алексей Цыденовтэй нээлтэтэй микрофон” гэһэн сэхэ эфир июниин 23-да Буряад Уласай Засагай газарай албан ёһоной «Ютуб» каналда үнгэрөө гэжэ һануулая. Тиихэдэ энэ эфир Засагай газарай аккаунтнууд болохо «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фэйсбук» ба «Инстаграм» ниитын сүлжээнүүдтэ сэхэ дамжуулагдажа байгаа. 16 000 харагшад энэ эфир хараһан байна.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан