Засаг түрэ 29 jun 2020 376

​Буряадай Толгойлогшо Үндэһэн хуулида заһалтануудай талаар һанал үгэлгын аймагуудай участогуудые шалгаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Июниин 26-да Алексей Цыденов Ивалга ба Тарбагатай аймагуудта һунгуулиин газарнуудтаариг сэбэрэй-үбшэн тахалай эрилтэнүүд сахигдана гү гэжэ шалгаа.

Июниин 25-да Буряад Уласта Ородой Холбоото Уласай Үндэһэн хуулида заһалатануудай талаар һанал үгэлгын 837 участогууд нээгдээ. Дуугаа үгэхэеэ хабаадагшадай ерэхэдэ, бэеын тамир шалгагдана, масканууд болон перчатканууд үгтэнэ. Һунгуулиин комиссиин гэшүүд бэе хамгаалһан хэрэгсэлнүүдые үмдэнхэй ажаллана. Ерэгшэдэй бэе бэетэеэ уулзахагүйн тула ябаха зүргэнүүд амяарлагдаһан байна.

Буряад Уласай Толгойлогшо Ивалга тосхоной тамирай һургуулида болон Тарбагатай һууринда соёлой байшанда байгуулагдаһан һунгуулиин газарнуудта хүрэжэ, һунгагшадай, ниитын адаглагшадай ба комиссиин гэшүүдэй аюулгүйе хангаха талаар бүхы эрилтэнүүдд хэр зэргэ дүүргэгдэнэб гэжэ шалгаа.

- Бидэ мүнөө хоёр аймагуудай һунгуулиин газарнуудые хараабди. Түсэблэгдэһэнэй ёһоор ажал эмхидхэгдэһэн байна. Ороходо аманай хаалтанууд, перчатканууд, ручканууд үгтэнэ, арюудхаха ажалнууд хэгдэнэ. Участогуудта маршрут зохёогдоходоо, хүнүүдэй уулзахаар бэшээр хэгдэнхэй. Мүнөө үедэ һанал үгэлгэдэ һунгагшад эдэбхитэй ерэнэ, һанаһанһаа дээгүүр байна. Үсэгэлдэр һунгагшадай бүхы тооһоо 15% шахуу бүридхэлдэ абтаһан байна. Мүнөө дээрээ хазагайралтанууд, тэрэ тоодо ариг сэбэрэй-үбшэн тахалай аюулгүйе хангаха талаар дутуу дунданууд гараагүй, - гэжэ Алексей Цыденов хэлээ.

Гүрэнэй Үндэһэн хуулида заһалтануудай талаар һанал үгэлгэ июлиин 1 болотор үргэлжэлхэ. Томо үйлэдбэринүүдтэ хүдэлдэг ажаһуугшад ажалайнгаа һунгуулиин газарта дуугаа үгэхэ боломжо олгогдононо.

Һунгуулиин участогууд 8:00-һаа 20:00 саг болотор хүдэлнэ гэжэ һануулая. Һунгуулиин ябаса Улаан-Үдэдэ ба уласай аймагуудта 3500 ниитын адаглагшад хинана.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан