Засаг түрэ 30 jun 2020 448

​Буряад Уласта оршуулгын гүрэнэй албан байгуулагдаха

        Энэ албан уласай «Бэлиг» түбэй дэргэдэ байгуулагдаха. Энээн тухай захирамжа Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов абаһан байна.
Оршуулгын гүрэнэй албанда ганса хуулинууд ба нормативна актнууд оршуулагдаха бэшэ, үшөө тиихэдэ текстнүүд, засагай газарай нэрэ томьёһоо эхилээд, театральна ба олониитын хэмжээ ябуулгануудай сценаринууд оршуулагдаха.
    «Буряад Уласта 2030 он болотор буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэhэн гүрэнэй шэнэ программын түсэлдэ буряад хэлэ хэрэглэхэ оршон үргэдхэхэ талаар хэмжээ ябуулганууд оруулагдаа. Эмхи зургаануудай, үйлэдбэринүүдэй нэрэнүүд, заалтануудые гүрэнэй албан лэ Буряад Уласай гүрэнэй хэлэнүүдтэ оршуулха юм.
«Бэлиг» гэhэн уласай түб оршуулгын албанай байгуулгада юрэ шэлэгдээ бэшэ. Нэгэдэхеэр, тэрэнэй баялиг hууринь, Буряад Уласай хуулинуудые оршуулха, хэблэхэ талаар бүхы ажалай тоногжуулгатай. Хоёрдохёор, «Бэлиг» түбэй бүридэлдэ 2019 байгуулагдаһан буряад хэлэ хүгжөөхэ уласай түб ажаллана. Гурбадахяар, олон гаргашатай юридическэ шэнэ нюур байгуулха хэрэг үгы, бюджедэй мүнгэн алмагдана.арьбанта байна.
    Оршуулгын албанай байгуулга тон шухала ха юм. Мүнөө гүрэнэй нэгэшье дээдэ болон дунда мэргэжэлэй һургуулинуудта оршуулагшадые бэлдэнэгүй. Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай Гүрэнэй дээдэ hургуулитай хамта «Перевод и переводоведение» гэhэн шэглэлээр мэргэжэлтэдые бэлдэхэ түсэбтэй. Энэ асуудал шиидхэгдэбэл, дахяад байгуулагдаһан оршуулгын албанда ерээдүйн оршуулагшад дүршэхэ юм.

Автор: Галина ЖАМСАРАНОВА