Засаг түрэ 2 jul 2020 298

​Үндэһэн хуулида заһалтануудай талаар һанал үгэлгын үдэр июлиин нэгэндэ үнгэрөө

Үндэһэн хуулида заһалтануудай талаар һанал үгэлгын үдэр июлиин нэгэндэ үнгэрөө.

Россин түбэй һунгуулиин комисси бюллетеньнуудай 97,03 % шалгаад байна. Уридшалан мэдээгээр, мүнөө сагта бүхы гүрэн дотор һунгуулида хабаадаһан зоной 78,06 %, манай республика дотор 71, 95 %  заһалтануудай түлөө дуугаа үгөө. Тиихэдэ,  Россида 21,13%, Буряадта 26,49% зон энэ заһалтануудые дэмжээгүй.

Энэ үдэр Буряад орондо һунгуулиин 837 участок хүдэлөө. Хориин, Хэжэнгын, Захааминай аймагуудта ажаһуудаг зон һунгуулида ехэ эдэбхитэйгээр хабаадаа гэжэ тэмдэглэлтэй.

Автор: Светлана Логинова