Засаг түрэ 2 jul 2020 343

​ Июлиин нэгэнһээ түрэлхид 16 наһа хүрөөдүй үхибүүдтэ 10000 түхэриг абажа эхилээ

 Июлиин нэгэнһээ түрэлхид 16 наһа хүрөөдүй үхибүүдтэ 10000 түхэриг абажа эхилээ

Россин Президент Владимир Путин, COVID-19 үбшэнэй ехээр һүжэрөөд байхада, түрэлхидтэ туһаламжа үзүүлхэ зорилготойгоор тусхай зарлиг баталаа. Гурбаһаа арбан зургаан наһатай үхибүүдые хүмүүжүүлдэг гэртэхин июнь һарада 10000 түхэриг тэдхэмжэ абаһан байна. Харин мүнөө, 2004 оной майн 11-нһээ байгша оной июниин 30 болотор хугасаада гараһан үхибүүн бүхэн энэ туһаламжада хүртэхэ болоно. Буряадта хамта дээрээ 230 мянган үхибүүндэ мүнгэн үгтэхэ.

Автор: Светлана Логинова