Засаг түрэ 3 jul 2020 385

Буряад уласай экономико багахан алхамаар урагшаа дабшаа

Энэ хугасаада республика дотор промышленна үйлэбдэриин хүгжэлтэ 107,7 % хүрэжэ, 52 миллиард түхэригтэ продукци бэлдэгдээ.

Эдэнэй диилэнхи хубинь буйлуулалгын промышленна шэглэлдэ бүтээгдээ. Авиационно үйлэдбэри 112,7%, эдеэ хоол 104,0%, ууха зүйлнууд 112,6%, хууха болон резинын хэрэгсэлнүүд 122,3%, гэрэй бараан 127,9%, хубсаһа хунар 1,5 дахин дээшэлээ.

 Табан һарын дүнгүүдээр Алас Дурнын федеральна тойрогоор Буряад Улас промышленна үйлэдбэриин хүгжэлтын талаар хоёрдохи һуурида, Ород уласта 12 һуурида гараа.

Үхэр малай, шубуунай мяханай үйлэдбэри 6,9 %, үндэгэнэй 17 % нэмээ. Республикын хүдөөгэй бүхы ажахынуудта хамта дээрээ 33,3 тонно һүн бэлдэгдэбэ. Хамта дээрээ хүдөө ажахынууд 4,8 доншуур түхэригтэ продукци гаргажа, энэнь нёдондо жэлэй энэл хугасаатай зэргэсүүлхэдэ 1,3 % ехэ байна.

Январь һараһаа май болотор барилгын һалбарида 6,5 миллиард түхэригтэ ажал ябуулагдажа, үнгэрһэн жэлтэй сасуулхада 73,3 % болоно. 57,8 мянган дүрбэлжэн метр гэр байра ашаглалгада тушаагдабашье, 2019 оной баримтануудтай зэргэсүүлхэдэ 15,0 % доошоо унаһан байна. Тиибэшье, Улаан-Үдэ хотодо, республикын табан аймагуудта шэнэ гэрнүүд олоор баригдажа, тушаагдаа гээд тэмдэглэе.

Жэлэй түрүүшын гурбан һарын туршада Буряад Улас Алас Дурна тойрогоор инвестици нэбтэрүүлгэдэ 5,9 миллиард түхэриг шэглүүлжэ,  6 һуурида гараа.

Худалдаа наймаанай хэмжээн 76,6 миллиард түхэригтэ хүрэжэ, 2019 онойхидо ороходоо 98,2 % хүрөө. Халуун эдеэ хоолоор зониие хангадаг һалбарида 4,2 миллиард түхэригтэ наймаан ябуулагдажа, 2019 онтой сасуулхада  93,3 % болоо. Зондо түлбэритэ хангалалтанууд 16,9% доошолһон байна. Эд бараа, эдеэ хоол худалдан абалгын талаар баримтанууд мүн лэ доошоо унаа.

Тиибэшье, Буряад Уласай экономикын саашанхи хүгжэлтэ, коронавирус үбшэнэй бууража, бүхы хорюулгануудай болюулагдахада һайжарха хараа шэглэлтэй.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Фото: Анна ОГОРОДНИК