Засаг түрэ 3 jul 2020 351

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов нютагаархиндаа видео хандалга эльгээбэ

Хүндэтэ нютагаархин!Үндэһэн хуулида заһалтануудай талаар һанал үгэлгын асуудалаар үнгэргэгдэһэн һунгуулиин дүнгүүд тодорхойлогдоо. Росси дотор энэ ехэ хэрэгтэ хабаалдасаһан зоной 70 % Үндэһэн хуулида заһалтануудай оруулагдахые зүбшөөгөө.  Бидэшье энэ талаар өөһэдынгөө зүбшөөл үгэбэбди.

Энэ ехэ удха шанартай үйлэ хэрэгтэ хабаадаһан хүн бүхэндэ баярые хүргэнэб!

Бидэ хамтын хүсөөр саашанхи ажабайдалагайнгаа хүгжэлтын хараа шэглэл тодорхойлжо, Оросой холбоото уласай улам хүгжэхэ, бэхижэхэнь лабтай.

Хүн бүхэн өөрынгөө һанамжа элирүүлжэ, саашадаа хамта хэрэг ажалаа ябуулха шухала.

Хүндэтэ  нютагаархин, һайндаа!

Буряад Уласай Һунгуулиин комиссиин баримтануудые харахада хамта дээрээ һунгуулида 458,2 мянган хүн хабаадаа. Энэнь һунгаха эрхэтэй 709,4 мянган зоной 64,6  % болоно. Өөрынгөө һанамжа тодорхойлһон зоной 71,9 %  Үндэһэн хуулида заһалтануудые оруулха талаар һаналаа элирүүлээ.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Фото: Анна ОГОРОДНИК