Засаг түрэ 6 jul 2020 334

​Улаан-Үдэ хотын эрхэтэн «народно бюджедэй» мүнгэ, 20 шэнэ автобус абалгада эльгээхэ гэжэ зүбшөөбэ

Улан-Үдэ хотын Захиргаанай мэдээгээр, hанал хуряалгада хабаадаhан 175 мянган эрхэтэнhээ 150 мянганиинь энэ зүйл хуряагаа.

2020 оной үнгэртэр, 20 мүнөө үеын, зохёомол автобусууд абтагдаха. Хоёрдохи зүйлэй дүнгүүд hүүлдэ мэдэгдэхэ, - гэжэ аяншалгын болон экономикын хүгжэлгын Хороондо дуулгаба.

Июниин 25-hаа июлиин 1-н болотор, бүхы hунгуулиин газарнуудта эрхэтэн, народныйбюджет03.рф гэhэн сайта дээрэ хуряалагдаhан хоёр : муниципальна автобуснуудые абалга болон хотын ногооруулга, гэhэн зүйлнүүдэй нэгыень хуряагаа.

Тэрэнэй хажуугаар, бүхы hунгуулиин газарнуудта бюллетень дээрэ өөрын тус бүриин хуби байгаа. Тойрогой орёо асуудалнуудай шиидхэбэриин эрхэтэнэй дурадхалнууд тииишээ ороо. Үшөө тусхай графа соо хүн зон «народно бюджедэй» мүнгэ хайшаань гаргахаяа өөрынгөө түхэл бэшэхэ аргатай байга.

Эгээ олон тоо суглуулhан үүсхэлнүүд, энэ жэлэй дууhатар хотодо бэелүүлэгдэхэ.

Улаан-Үдэ хотодо федеральна бюджетhээ 133,6 миллин түхэриг гаргагдаа. «народныйбюджет03.рф» гэhэн сайта дээрэ ерэhэн зоной дурадхалнуудай hуури дээрэ, тэрэ мүнгэ хубаалгын hанал хуряалгын бюллетень бүрилдүүлэгдээ.