Засаг түрэ 7 jul 2020 256

Буряад Уласта аяншад ерээ  

Июлиин 5-да Улаан-Үдэ хотын “Байгал” аэропорт борт дээрээ 160 аяншалагшадтай чартерна рейс хүлеэн абаа. Аяншалгын талаар агентствын дэмжэлгээр TUI Росси гэһэн аяншалгын операторай зохёон байгуулһан түрүүшын чартерна хүтэлбэри Буряад Уласта эхилбэ.

Аяншалгын түрүүшын хаһада буряадай газарта 1700 аяншалагшадые хүлеэн абахаар түсэблэгдэнэ. Сентябриин 22 болотор ниидэлгэнүүд үргэлжэлхэ, 162 зоригшодые багтааха аргатай Airbus A320 онгосонууд энэ рейсэнүүдые хэжэ байха. Москваһаа ниидэлгэнүүд юһэн үдэртэ нэгэ дахин ниидэжэ байхаар түсэблэгдэнэ. Тэрэшэлэн аяншалгын федеральна оператор Ростуризмтай ба Буряад Уласай Засагай газартай хамта үбэлэйшье хаһада чартерна хүтэлбэринүүдые үргэлжэлүүлхэ боломжо зүбшэн хэлсэжэ байна. Энээн тухай июлиин 3-да хэблэл мэдээсэлэй хамтын хуралдаанай үедэ TUI Росси гэһэн компаниин хүтэлбэрилэгшэ (юрэнхы захиралай орлогшо Александр Сирченко) хэлэжэ үгөө юм.

Аяншалгын операторай түлөөлэгшын хэлэһэнэй ёһоор, тур бэлэн боложо, худалдаанда гараһанай удаа хэдыхэн хоног соо түрүүшын рейс хүнүүдээр дүүрэшэһэн байгаа. Буряад Уласай аяншалгын талаар сайд Мария Бадмацыреновагай хэлэһэнэй ёһоор, Байгал нуурай эрьеэр мүнөө дээрээ хүниие оруулха 70% һууринууд уридшалан абтаһан байна.

- Коронавирусай халдабариин таралга гаргахагүйн тула ба манай айлшадта аяншалгын эгээл шанартай продукт үгэхын тула бидэ бүхы шадалаараа оролдонобди. Энэ чартерна хүтэлбэри эхилхын тула Ростуризмтай ба TUI Росситай бидэ хэдэн жэл хүдэлһэн байнабди. Дэлхэйн аяншалгын хизаарлалтатай иимэ байдал манда тон түргэнөөр ба ашагтайгаар тус хүтэлбэри бэелүүлжэ эхилүүлхэдэ түлхисэ боложо үгөө. Манда хоёр шэглэл бии. Урда шэглэл – энэ болбол “Ёнхолог – Сухая” ба зүүн – энэ болбол «Гремячинск – Горячинск», - гэжэ Буряад Уласай аяншалгын сайд хэлэнэ.

Уласай айлшадта аяншалгын оператор Буряад Уласай аяншалгын яамантай хамта элдэб үнэ сэнгээр 12 тусхай турнуудые бэлдээ. Турай үедэ айлшад Ивалгын дасан, “Ринпоче Багша” буддын шажанай түб, “Талын нүүдэлшэн” угсаатанай согсолбори хүрэжэ ошохо, старовернүүдтэ гү, али “Тэнгэри” гэһэн бөө мүргэлэй түбтэ айлшалха, Дорно дахинай анагааха ухаанай түбтэ хүрэхэ. Нэмэлтэ болгон Ойхон аралда, Ушканьи ольтирогуудта гү, али Баргажан нютагта Янжима бурханда мүргэхэ боломжо олгогдохо.

Түрүүшын чартерна рейсэдэ аяншалгын федеральна оператор аяншалгын бизнесэй болон сэтгүүлшэдэй түлөөлэгшэнэрэй бүлэг абажа ерэһэн байна, тэдэнэр өөһэдын хэблэл мэдээсэлэй аудиторидо хүндэмүүшэ буряадай газарта ерэһэн тухайгаа дэлгэрэнгы хөөрэхэ юм.       

 

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: egov-buryatia.ru