Засаг түрэ 7 jul 2020 361

900 миллион түхэриг элшэ хүсэнэй һалбарида үгтэхэ

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Россети Сибирь гэһэн эмхиин Буряадтахи таһагай дарга Сергей Козловтой уулзаба.

Зайн галай һалбариин хүгжэлтын, 2020-2021 онуудай үбэлэй хаһада бэлгэлгын асуудалнуудаар хөөрэлдөөн болоо. Зайн галай татаатай газарнуудые ой модонһоо сэбэрлэхэ, 35-110 кВ хүсэтэй утаһануудые шэнэлхэ хэрэг мүнөө дээрээ гол шухала асуудалнуудай тоодо оруулагдаад байна. Зайн галай түхеэрэлгэнүүдые заһабарилгын ажалда 900 миллион түхэриг һомологдохо. Гадна иимэл хэмжээнэй мүнгэн һэльбэн шэнэлэлгын, барилгын ажалда үгтэхэ.

“Дальневосточный гектар” проектын ашаар республика дотор баригдажа байһан хүүгэдэй сэсэрлиг, һургуулиин шэнэ байшангуудые зайн галай утаһанда холбохо ажал мүнөө ябуулагдана. Хамта дээрээ 4,7 МВт зайн галай хүсэндэ 16 шэнэ баригдаһан эмхинүүд холбогдоо.

“Бурятэнергын” мэргэжэлтэд Ахын аймагта 35/10кВ хүсэтэй подстанци шэнэлжэ, зайн гал жэлэй дүрбэн сагта таһалдангүй дамжуулагдаха болобо.

  • Россети Сибирь гэһэн эмхиин Буряадтахи таһагай мэргэжэлтэд ерэхээ байһан үбэлэй хаһада бэлэдхэлээ һайн хэжэ, саашадаа улам хүгжэхэ хараа шэглэлтэй, урдаа табиһан түсэб зорилгонуудаа заатагүй дүүргэдэг, - гээд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглээ.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Фото: egov-buryatia.ru