Засаг түрэ 7 jul 2020 364

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси эхилбэ

© фото: Алексей Жилин

Гадна республика дотор бэелүүлэгдэжэ байһан социально-экономическа стратеги бэелүүлхын талаар хэгдэһэн ажал хүдэлмэри тухай мэдээсэхэ.

Энэ сессидэ Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшые шэнээр һунгаха. Энэ тушаалда Баир Жамбалов хүдэлжэ байһанаа сүлөөлэгдэһэн гээд һануулая. Буряад  Уласай Арадай Хуралай Газарай асуудалнуудай, аграрна бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Петр Носковой тушаалһаа болихо асуудал мүн лэ энэ сессидэ харагдаха. Буряадай Уласай хүүүгэдэй эрхые хамгаалгын талаар бүриин эрхэ түлөөлэгшын тушаалда оромоор байһан Наталья Ганькинагай кандидатура харагдаха.

Республикын бюджедтэ, социальна һалбариин талаар хуулита дансануудта хубилалтанууд оруулагдаха. Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эрхые хамгаалгын, ажаһуугшадай эрхэ хамгаалгын талаар бүриин эрхэ түлөөлэгшэдэй, ФОМС-ын хүтэлбэрилэгшын ажал хэрэгүүдэй тоосоон шагнагдаха.

“Оросой холбоото уласта хүн зониие элүүржүүлгын, амаралгын  хүгжэлтэ” гэһэн программа баталха, һуралсалай һалбариин мэргэжэлтэдые доромжолһоной түлөө харюусалдага хабаадуулха, Буряад орондо газ ябуулха тухай проектнууд зүбшэн хэлсэгдэхэ.

Арадай һунгамалнуудай шиидхэбэреэр коронавирус үбшэнэй һүжэрөөд байха сагта хүн зоной элүүр энхые хамгаалха, энэ талаар ябуулагдажа байһан хэмжээ ябуулганууд тухай хөөрэлдөөн болохо. Республикын ойн ажахын талаар агенствын мэдээсэл энэ сессидэ шагнагдаха.

Автор: Иван ПОДБЕРЕЗКИН

Фото: Алексей Жилин