Засаг түрэ 7 jul 2020 357

Элүүр энхэ арад - гүрэн түрын найдал

Арад зонойнгоо элүүр энхые сахиха, бэе махабад элүүржүүлхэ зорилгонууд гүрэнэй урда табигданхай. “Спорт - норма жизни” гэһэн бүхэроссиин түсэл бэелүүлэгдэжэ, дээрэ хэлэгдэһэн зорилгонуудые дүүргэхэ талаар туһална.

 Оршон байдал зохёогдоно

Спортоор бэеэ һорижо, элүүр ябахын тула тусхай талмайнууд, байранууд хэрэгтэй бшуу. Тиин можо нютагуудта федеральна бюджедһээ барилгануудта ехэ мүнгэн дамжуулагдана. Буряад орондошье иимэ туһаламжын ашаар аймагуудта, холын нютаг нугануудта спортын залнууд, талмайнууд олошорно.

- Ганса 2019 ондо долоон аймагта барилга ябуулагдаа. Сэлэнгэ, Загарай, Мухар-Шэбэр, Хэжэнгэ, Байгал шадар, Бэшүүр болон Зэдэ аймагуудта талмайнууд, залнууд бодхоогдоо. Энэ хэрэг 2020 ондо үргэлжэлнэ, - гэжэ Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар сайд Вячеслав Дамдинцурунов баяртайгаар мэдүүлнэ.

Тус программын гуримаар Улаан-Үдэ хотодо һур харбалгын түб болон хоккейн ордон бодхоогдожо байна гэжэ дуулгаа һэмди. Гадна байгша ондо Буряадай ниислэлдэ спортын 14 талмай зохёогдохо. Һаяхана Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов тулалдаануудай түбэй баригдаха газар ошожо хараад, түсэбтэйнь танилсаба. Тэрэ Улаан-Үдын 103-дахи кварталда бодхоогдохоор хараалагдана.

Ивалга аймагай Сотниково һуурин баһал өөрын спортзалтай болохонь. Найман ханатай гэрэй барилга эхилэнхэй.

Хори аймаг үнинһөө хойшо боксёр хүбүүдээрээ суутай юм. Һүүлэй үедэ эндэ бэлэдхэл нэгэ бага һуладаһан байна. Харин мүнөө Хориин боксын һургуули һэргээхэ түсэб табигданхай. Мүнөө үедэ Хоринск һууринда боксын тусхай зал баригдана.

Удангүй Бэшүүр болон Кабанск һууринуудта томо спортын залнууд үүдэеэ сэлихэ. Мүн холын Хойто-Байгалай, Бабанта, Ярууна, Захаамин аймагуудта баһал баригдажа байһандань баярламаар.

ГТО-гой тэмдэгтэ хүртэхэ

Ажаһуугшадай дунда бэеэ туршажа, ГТО тушаалга хадаа дуратай хэрэг боложо байна. Хүн бүхэниие энэ хэмжээндэ хабаадуулхын тула аймагуудта тусхай талмайнууд түхеэрэгдэнэ. Нэгэ талмайн сэн - гурбан сая түхэриг.

Һаяхана 9 хүдөө аймагта шэнэ спортын талмай зохёогдоо. Олон шэглэлэй иимэ талмайнууд энэ талаар шалгарһан аймагуудта бэлэглэгдээ. Юуб гэбэл, тэндэ эгээл олоор ГТО тушааһан зон ажаһууна гээшэ. Ярууна, Хори, Тарбагатай, Хэжэнгэ, Мухар- Шэбэр, Сэлэнгэ, Кабанск, Бабанта болон Хурамхаан аймагуудай ажаһуугшад эдэбхитэйгээр энэ хэрэгтэ хабаадана гээд хэлэлтэй.

- Тусхай талмайнууд элдэб янзын тренажёр, турник, брус гэхэ мэтэ зүйлнүүдһээ бүридэнэ. Тэ­рээниие бэлээр унагаахаар, һандаргахаар бэшэ бүхэ юм. Тиигэжэ хүн бүхэн ГТО тушаалгада бэлдэхэ, мүн мииншье бэеэ һорихо аргатай болобо, - гэжэ Вя­чеслав Дамдинцурунов мэдүүлнэ.

Кабанск һууринда ГТО-гой талмай “Колос” гэһэн стадион дээрэ түхеэрэгдээ. 2020 оной дүнгөөр тус аймагай 1350 хүн ГТО-гой тэмдэгтэ хүртөө. Аймагай захиргаанда тусхай мэргэжэлтэн салин абажа хүдэлдэг болонхой.

Хүүгэдые дэмжэн...

“Спорт - норма жизни” гэһэн бүхэроссиин түсэлэй ёһоор хүүгэдэй спортын һургуулинуудта туһаламжа үзүүлэгдэнэ. “Ерээдүйн үеынхид һайн оршон байдалда һорилго хэхэ ёһотой”, - гэжэ эмхидхэгшэд мэдүүлнэ.

- 2020 ондо манай уласай спортын 18 һургуули тэдхэмжэдэ хүртөө. Мүн олимпиин халаанай спортын һургуулинуудта хэрэгтэй тоног түхеэрэлгэнүүдые, хэрэгсэлнүүдые худалдан абаха мүнгэн дамжуулагдаа, - гэжэ Вячеслав Дамдинцурунов хөөрэнэ.

Гүрэнэй тэдхэмжэ ганса Улаан-Үдын спортын һургуулинуудта үзүүлэгдээ бэшэ, Мухар-Шэбэр, Кабанск, Хэжэнгэ аймагуудай спортын талаар бэлэдхэлэй һуралсалай гуламтануудта үгтөө. Бусадшье аймагуудай эршэтэйгээр бэлэдхэл хэхынь тула мүнөө жэлһээ тусхай рейтинг бүридхэгдэхэнь.

Холын хараатай түсэб

Шэнэ түсэлэй ашаар физкультура болон спортоор бэеэ һорихо ажаһуугшадаймнай тоо эрид дээшэлһэн байна. Хүн зоной, илангаяа үхибүүдэй зайжа, архи тамхи хэрэглэжэ ябахагүйнь тула иимэ ажал ябуулагдана. Мүн үбшэндэ нэрбэгдэһэн хүнүүдэй тоо доошолуулгада спорт өөрын нүлөө үзүүлнэ бшуу.

- Урдамнай ехэ ажал. Юуб гэхэдэ, спортоор бэеэ һорихо хүнүүдэй тоо 2024 ондо бүри дээрэ хэмжээндэ гаргаха түсэбтэйбди. Жэшээлбэл, һургуулиин наһанай болон залуушуулай 88 хуби, дунда наһанай хүнүүдэй тэн хахадынь, 55-һаа дээшэ наһатайшуулай 25 хубинь спортоор бэеэ һорихо ёһотой. Иимэ дүнгүүдые харуулха зорилго урдамнай табигданхай. Тиимэһээ спортын талмайнуудые, байшануудые барижа, оршон байдал зохёохо уялгатайбди, - гэжэ сайд Вячеслав Дамдинцурунов хэлэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ​

Фото: Борис БАЛДАНОВ