Засаг түрэ 8 jul 2020 376

​Наталья Ганькина үхибүүдые хамгаалхань

© фото: Алексей Жилин

Буряад Уласта үхибүүдэй эрхэнүүдые хамгаалгын талаар бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын тушаал 10 жэлэй саада тээ байгуулагдаа һэн. Энэ ажалда Татьяна Вежевич ехэ хүдэлмэри ябуулаа гээд хэлэхэ хэрэгтэй. 2019 ондо тэрээниие арадай һунгамалнууд дахинаа дэмжээгүй һэн гээд һануулая. Жэл шахуу Татьяна Вежевич түлөөлэгшын уялгануудые дүүргэжэ ябаа.

Наталья Ганькина хадаа дээдэ юридическэ мэргэжэлтэй. Буряадай прокуратурада, хүн зониие социальна хамгаалгын талаар яаманда, Буряад Уласай засаг газарай болон Толгойлогшын захиргаанай хороондо хүдэлһэн намтартай.

Борис БАЛДАНОВ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ​

Фото: Алексей Жилин