Засаг түрэ 8 jul 2020 363

​Татьяна Мантатова – Арадай Хуралай түрүүлэгшын орлогшо

© фото: Алексей Жилин

Арадай Хуралай дэргэдэхи “Единая Россия” намай фракци Татьяна Мантатовае дурадхаа. Сессиин үедэ КПРФ намай һунгамалнууд Буда-Ширап Батуевые дэбжүүлээ.

Нюусаар дуугаа үгэлгын удаа Татьяна Мантатовагай түлөө 50 һунгамал дуугаа үгөө. Мүн Буда-Ширап Батуев оройдоол 10 дуу абаа.

- Суг хамта хүдэлжэ байһан һунгамалнуудта бүхы һайниие хүргэнэб. Нэн түрүүн, “Единая Россия” фракциин гэшүүд намай дэмжэһэндэнь баярламаар. Ехээр, үнэн сэхээр шэнэ тушаалдаа хүдэлхэб, - гэжэ баярай үгэ соогоо Татьяна Мантатова хэлээ.

Татьяна Мантатова Арадай Хуралда хоёрдохи зарлалаа хүдэлнэ. Тэрэ Улаан-Үдэ хотын 16-дахи һунгалтын газарһаа һунгамал болоһон байна. Ород гүрэнэй федеральна суглаанай Федерацин зүблэлдэ нэгэ жэлдэ Буряадые түлөөлөө.

Арадай Хуралай хоёр хороондо хубилалтанууд болобо. Газарай асуудалнуудай, аграрна бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хорооной түрүүлэгшэ байһан Петр Носков тушаалһаа болюулыт гэжэ өөрын дураар мэдүүлгэ оруулһан байна. Можонууд хоорондын холбоонуудай, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай бодолгын, олониитын болон шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Валерий Доржиев баһа тушаалаа орхибо. Тус хороонуудай шэнэ түрүүлэгшэдэй нэрэнүүд удаадахи сессидэ мэдэгдэхэ.

Борис БАЛДАНОВ

Фото Алексей Жилина.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Алексей Жилин