Засаг түрэ 8 jul 2020 382

​Июлиин 8 - ГЭР БҮЛЫН ҮДЭР

Хүндэтэ нютагаархин!

Буряад Уласай Правительствын , өөрынгөө зүгһөө бултыетнай Гэр бүлын, инаг дуранай үдэрөөр амаршалнаб!

Гэр бүлэ, инаг дуран, бэе бэедээ үнэн сэхэ байха – хүн бүхэнэй эгээл ехэ баялиг болоно. Эдэнэй  хүсөөр манай наһан баяраар, жаргалаар дүүрэн, ямаршье бэрхэшээл дабажа гараха хүсэтэй болонобди.

Гэр бүлын амгалан байдал – гүрэн түрын эгээл  шухала асуудал болоно. Гүрэнэй зүгһөө тэдхэмжэ, туһаламжа үзүүлхэ зорилготойгоор  олон хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэжэл, бэелүүлэгдэжэл байдаг.

Алас Дурна зүгэй нютагуудай дунда Буряад орон хүүгэдэй алтан дэлхэйдэ мүндэлһэн баримтануудаараа түрүүшүүлэй тоодо ороод байна. Олон хүүгэдые хүмүүжүүлдэг гэр бүлэнүүдэй тоо дээшэлжэл байһаниинь мүн лэ һайшаалтай.

Энэ һайндэр заншалта боложо, жэл бүхэндэ “За любовь  и верность” гэһэн тусхай медальда хүртэһэн бүлэ бүхэниие хүндэлнэбди. Иимэ үндэр шангал абаһан зоной тоодо олон хүүгэдтэй бүлэнүүд, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай, ара талын ветеранууд, аша габьяа ехэтэй зон ороно. Эдэ бүлэнүүд Буряад ороной омогорхол болоно.

Энэ жэлдэ иимэ үндэр шагналда 72 бүлэ хүртөө. Июлиин 8-най үдэр шэнэ 17 гэр бүлэ хуулиин ёһоор бүридхэлдэ абтахаяа мэдүүлгэ баряа.

Буряад Уласта ажаһуугшад! Бултыетнай амаршалаад, танай гэр бүлэдэ хододоо баяр жаргал, эблэрэл байхыень хүсэнэб! Бүхы һанаһан хэрэг зоригтнай бүтэг!  Энхэ элүүр, амгалан тайбан ажаһуугты!

 

 

Автор: http://egov-buryatia.ru

Источник: ruspekh.ru