Засаг түрэ 8 jul 2020 330

Толгойлогшын элидхэл

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ 12-дохи сесси хоёр үдэрэй туршада үргэлжэлөө, мүнөөдэр - һүүлшын үдэрынь.

Иимэ гуримаар һунгамалнууд үнинэй хүдэлөөгүй юм. Ушарынь гэхэдэ, олон шухала асуудал хэлсэгдээ.

 Зунай һүүлшын сессидэ заншалта ёһоороо Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов сугларагшадай урда тоосоһон байна. Жэлэй хугасаада бэелүүлэгдэһэн ажал тухай элидхэлыень бүхы һунгагшад анхаран шагнаа.

Буряадай Толгойлогшо гол анхаралаа инвестицидэ гэхэ гү, али удаан болзорой мүнгэн зөөри оруулха асуудалда хандуулаа. Эдэй засагта шэглүүлэгдэһэн мүнгэн ганса 2019 ондо 70 миллиард түхэригтэ хүрэһэн байна. Байгша ондо энэ тоо 90 миллиард хүрэхөөр түсэблэгдэнэ.

- Энэ мүнгэнэй ашаар Улаан- Үдын авиационно завод хэдэн жэлдэ таһалгаряагүй хүдэлхэ захилтай болоо. “Байгалай сүнхэр” гэһэн онсо дэбисхэртэ шэнэ зошод буудалнууд баригдажа эхилэнхэй. Мүн бусадшье шухала шэглэлнүүдээр ажал ябуулагдана, - гэжэ Алексей Цыденов мэдүүлээ.

Зайн галай һалбариин хүгжэлтэдэ баһал ехэ мүнгэн шэглүүлэгдэнэ. Буряадта наранай элшэ хүсөөр хангалгын станцинуудые бариха хэрэгтэ 7 миллиард түхэриг дамжуулагдахаар хараалагдана. Бүхы дээрээ иимэ 13 станци баригдаха юм.

Буряадтамнай федеральна 11 түсэл хүсэд бэелүүлэгдэнэ. Энэ хэрэгтэ 9,7 миллиард түхэриг мүнгэн ерээ.

- Ород гүрэнэй Юрэнхылэгшэ Владимир Владимирович Путинай ябуулжа байһан федеральна түсэлнүүдэй ашаар хүн зонойнгоо ажабайдал һайжаруулха аргатай болоһондоо баяртайбди. Элүүрые хамгаалгын, болбосоролой болон бусад һалбаринуудта хабаатай ажал ябуулагдана, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлээ.

Алексей Цыденов жэшээ болгон, ниигэмэй удха шанартай 41 байшан бодхоогдоо гэжэ мэдүүлээ. 12 хүүгэдэй сэсэрлиг, һургуулинууд баригдаа, мүн һуралсалай олон гуламтанууд һэльбэн шэнэлэгдэнэ, заһабарилагдана. Хэды тиигэбэшье, болбосоролой һалбарида орёо шиидхэгдээгүй асуудалнууд бии зандаа.

- Һургуулинуудта гурбадахи ха­лаанда һуралгые усадхаха талаар асуудал удангүй шиидхэхэбди. Гэхэ­тэй хамта, капитальна заһабарилга хэгдэхээр 115 һургуули тоологдоно. Тиихэдэ хүүгэдэй үшөө 27 сэсэрлиг хэрэгтэй. Хажуугаарнь бэлигтэй үхибүүдые бэлдэлгын бүхэроссиин түб нээхэ түсэб байна. “Сириустэ” адли түб манай уласта байгуулаг­дабал, бултанда хэрэгтэй байгаал даа, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо түсэбүүдээрээ хубаалдаа.

Хүдөө ажахын һалбари Буряадай эдэй засагай гол шэглэл болоно гэхэдэ, алдуу болохогүй. Толгойлогшо хүдөө ажахын хүдэлмэришэдые магтаа юм.

Алексей Цыденов элидхэлэйнгээ удаа һунгамалнуудай олон тоото асуудалнуудта харюусаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Алексей Жилин