Засаг түрэ 9 jul 2020 285

​Гүрэнэй һуралсалай заншал ондоо болохо

"Тиибэшье, коронавирус үбшэнһөө боложо, энэ заншалнай сентябриин 1-ндэ бүхы hургуулинуудта  ондоо маягтайгаар үнгэргэгдэхэ", -гээд сайд уласхоорондын зүблөөндэ хэлээ.
Тодорхой эрилтэнүүд манай хараада абтан, hуралсалай жэл саг соогоо эхилхэ. Һуралсалай эхиндэ һурагшадта сэгнэлтэнүүд табигдахагүй. Нэн түрүүн  hурагшадай эрдэм мэдэсэ шалгагдаха. Али нэгэн орёо асуудалай гарабалынь, бүхы дутуу дунданууд усадхагдаха, шэнэ арганууд нэбтэрүүлэгдэхэ.
Шэнэ hуралсалай жэлдэ Роспотреб-хиналтын эрилтэнүүд заатагүй дүүргэгдэжэ байха. 2021 оной январиин 1 болотор, олоной хабаадалгатайгаар нэгэшье хэмжээ ябуулганууд болохогүй.