Засаг түрэ 9 jul 2020 328

Мүнгэн нэмэгдэжэ үгтэхэ

Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ онсо байдалһаа һэргылэмжын, тэрэниие усадхалгын талаар комиссиин ээлжээтэ бэшэ зүблөөн мүнөөдэр болобо

Ойн түймэрнүүдые элирүүлхэ хүдэлмэридэ нэмэри мүнгэ үгэхэ асуудал зүбшэгдөө, - гээд Буряад Уласай толгойлогшын болон Засагай газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ

Буряад Уласай Ойн ажахын агентствын хүтэлбэрилэгшэ Александр Мартынов Буряад орон дотор боложо байһан түймэрнүүд тухай тобшо мэдээсэл хэжэ, онсо байдал тохёолдоод байһые тэмдэглээ. Тиимэһээ нэгэ үдэрэй туршада гурба дахин тэнгэриин  онгосоор  шалгалта  үнгэргэхэ хэрэгтэ мүнгэн хэрэгтэй гээд мэдүүлбэ.

 Авиа шалгалтын ашаар, энэ хабарһаа мүнөөдэр болотор али нэгэн нютагһаа табан модоной зайда 51 түймэр бүридхэгдэжэ, түргэн шууд ябуулагдаһан ажалай ашаар,  нютагууд руу түймэр ерэнгүй, тэрэ дороо унтараагдаа

Һаядаа Орос уласһаа мүнгэн туһаламжа үгтэхөөр хараалагдана. Энээнэй ашаар саг соогоо түймэрнүүдые элирүүлгын ажал саашадаа ябуулагдаха болоно.

Жэлэй эхинһээ ойн 499 түймэр боложо, энэнь 2019 онойхидо орходоо ехэ болоно. Холо газарнуудта соробхилжо байһан түймэрнүүд манай мэдэлһээ гараад, хүндэ байна, - гээд Буряад Уласай Правительствын түрүүлэгшын аюулгүй байдал сахилгын талаар орлогшо Петр Мордовской онсолоо.

 

Байгалай хизаарай үндэһэтэнэй паркын газарта боложо байһан түймэр олоной һанаа зобооно. Энэ талаар ажал эршэдүүлэгдэжэ, олон мэргэжэлтэд галай аюултай тэмсэнэ.

 Загарайн, Бэшүүрэй, Ивалгын, Сэлэнгын аймагуудай түймэр сарагшад яһала түргэн ажалаа ябуулжа, носоһон түймэрнүүдые тэрэ доронь унтараана гээд тэмдэглэе.

Түймэрэй эхилхэдэ, хүнүүд, туһаламжа ерэжэ, унтарааха, - гээд бү хүлеэгты. Аймаг бүхэн энэ аюултай тэмсэхэеэ бэлэн байха ёһотой, - гэжэ Пётр Мордовской үшөө дахин хэлэбэ.

Автор: Светлана ЛОГИНОВА

Фото: yandex.ru