Засаг түрэ 13 jul 2020 361

​Буряад Уласта ЛДПР-эй шэнэ ударидагшые томилоо

Буряадай уласай ЛДПР-эй таhагай түрүүлэгшэ Дмитрий Шишмарёв болоо. Тэрэ 2016 онhоо энэ тушаалда хүдэлhэн Сергей Дорошые hэлгээ. Июлиин 11-дэ БРО ЛДПР-эй 17-хи суглаанда энэ асуудал шиидхэгдээ.
Дмитрий Шишмарёв Буряадай гүрэнэй университет дүүргэһэн. Үшөө тиихэдэ Хитадай Цзилиньска дээдэ hургуулида hураhан. Гүрэнэй Дүүмын депутадай туһалагшаар хүдэлдэг. Түрүүн БРО ЛДПР тэнсүүлэгшын ударидагшын орлогшо байгаа.
«Энэ тушаал даажа абааб! Владимир Жириновскодо болон ЛДПР партиин Буряад орондохи таһагай түрүүшүүлдэ намда этигэһэндэнь урматайб. Энэ тушаал даажа ябаха ехэ ажал байна, тиигээд намда үгтэhэн уялгануудай харюусалгатай байһые ойлгоноб. Сергей Дорошдо тусхай баяр хүргэнэб! »- гэжэ Дмитрий Шишмарёв интернет соо бэшэнхэй байна.
2017 ондо Сергей Дорош, Буряад Уласай толгойлогшын hунгалтада хабаадалсаа hэн. Дуугаа үгэһэн зоной тоогоор hүүлшын hуурида гараһан байна. Тэрэ һунгалтада Алексей Цыденов 87,4% hунгагшадай hанаал абаа, Бато Багдаев — 5,15 % болон Сергей Дорош 4,39%, гэжэ «Байкал-Daily» дуулгана.