Засаг түрэ 13 jul 2020 397

Сбербанк Буряад Уласай МФЦ-дэ дэмжэлгэ үзүүлээ

 Гүрэнэй болон муниципальна үйлшэлгын талаар Буряад Уласай Олон үүргэтэ түбтэ Сбербанкын Буряадай таһаг ниигүүлэсхы туһаламжа үзүүлээ.

20 мянган аманай хаалтанууд тус эмхиин хүн зонтой сэхэ хүдэлдэг ажалшадта дамжуулагдаа.

- МФЦ-н ажалшад клиентнүүдые үдэр бүри үйлшэлжэ байхадаа, һэжэг үбшэн халдаха аюулай эрмэгтэ байдаг. Тиимэһээ энээхэн туһаламжа манда ехэ туһа болоно, бидэ манай найдабаритай хоршоо нүхэр болохо – Сбербанкда ехэ баяр хүргэнэбди, - гэжэ Буряад Уласта Олон үүргэтэ түбэй хүтэлбэрилэгшын орлогшо Анна Найканчина банкын хүтэлбэридэ һайниие хүргөө.

Нэгэ мэргэжэлтэн үдэртэ эрхэтэдһээ болон хуулита нюурнуудһаа 25-30 хандалгануудые абадаг. Ажалай үдэрэй туршада, 8-10 саг соо тэрэ 5 аманай хаалта хэрэглэнэ.

- Мүнөөдэр коронавирусай таралга зогсоохын тула гол дурадхалнуудай нэгэ болбол ниитын газарнуудта, имагта хүнэй олоороо сугларһан газарнуудта бэе хамгаалха хэрэгсэлнүүдые хэрэглэлгэ болоно. Клиентнүүдые үйлшэлгын үедэ һэргылэмжын болон өөрын бэеын аюулгүйе сахиха хэмжээнүүдые сахихань ехэ шухала гэжэ бидэ һайн ойлгонобди. Сбербанк болбол өөһэдын ажалшадые бүхы хэрэгтэй юумээр ханганабди, арга боломжоороо хоршоо нүхэдтэ дэмжэлгэ үзүүлнэбди, - гэжэ Сбербанкын Буряадай таһагай эрхилэгшэ Антон Соколов хэлээ.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: egov-buryatia.ru