Засаг түрэ 13 jul 2020 462

Ой модон нюуса аргаар бэлдэгдэһэн зандаа

Буряад Уласай засагай газарай юрэнхы сайдай аюулгүй байдалай талаар орлогшо Петр Мордовской хуули бусын аргаар модо бэлдэхэ асуудалнуудаар комиссиин зүблөө үнгэргэбэ

2020 оной жэлэй эхинһээ хуули бусын аргаар модо бэлдэхэ ушарнууд үсөөн болобошье, буруу ябадал гаргаһан хүнүүдые эрилүүлгэ дээшэлээ.

Жэлэй эхинһээ зургаан һарын туршада 13 мянган шалгалта боложо, нюусаар модо бэлдэжэ байһан 556 ушар бүридхэгдэбэ. Хамта дээрээ 109,5 миллион түхэригтэ 10,8 мянган куб модон хуули бусын аргаар хүнүүд отолоо.

Саг болоод лэ ой модоор шалгалта эмхидхэлгэ ехэ үрэ дүнтэй байна, - гээд Ойн ажахын агентствын толгойлогшын орлогшо Виктор Томин тэмдэглэнэ.

Гадна хуули бусын аргаар бэлдэгдэһэн модо абажа, саашань ябуулха хэрэг гаргаһан хүнүүд, нюуса газарнууд элирүүлэгдэнэ. Иимэ 23 пунктын эзэд оройдоошье тодорхойлогдоогүй байна. Энэ талаар шалгалта һайнаар үнгэргэжэ, Дотоодын хэрэгүүдэй таһагуудта, Прокуратурада дамжуулха шухала, - гээд Петр Мордовской хэлэнэ.

 Оршон тойронхи байгаали, ой модо хамгаалгын талаар һэргылэмжын ажал ябуулагша мэргэжэлтэд нютагта ажаһуудаг зонтой һайн харилсаа холбоотой. Ойн ажахын хуули хазагайруулһан ушарнуудые нэн түрүүн элирүүлнэ. Эдэ мэргэжэлтэд  хойшо ябадалтай 23 ушар элирүүлээ. Тэрэнэй ехэнхинь, хуули бусын аргаар модо унагааһан ушарнууд болоно. Тиибэшье, эдэ мэргэжэлтэдэй ажалаа бүри һайнаар ябуулхань шухала. Ниитын зон энэ орёо байдалые ойлгожо, ойн ажахын мэргэжэлтэдтэ туһа хүргэхэеэ хабаадуулагдабал бүришье һайн байха һэн, - гээд зүблөөндэ хабаадагшад тэмдэглэбэ.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru