Засаг түрэ 14 jul 2020 363

Буряад Уласай толгойлогшо Сэлэнгын аймагта

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанайнгаа хэрэгээр Сэлэнгын аймагаар мүнөөдэр ябана.

Толгойлогшо Харгана нютагай дунда һургуулиин байшан ошохо хараха түсэбтэй. Һургуули 1965 ондо баригдажа, мүнөө аварийна байдалтай болонхой. 132 һурагшад ямаршье эрилтэдэ таарахаяа болиһон һургуулида һурана.

Энэл нютагта республикын толгойлогшо Сэлэнгын аймагай эрхим ТОС-дай ажал хэрэгтэй дүтөөр танилсаха. Эгээл эрхимүүдтэнь хүндэлэлэй тэмдэгүүдые барюулха.

“Тохой – “Суурхайта нуур” – гэһэн амаралгын бааза – “Булаг” шэглэлээр харгын заһагдажа байһан ажал шалгалтада орохо. Энэ ажал 2019-2021 онуудай хугасаада ябуулагдажа, ерэхэ жэлдэ тушаагдаха болоно.

Буряад орон дотороо мэдээжэ “Тохойские саженцы” гэһэн алим жэмэс, ургамал, модонуудые олоор ургуулдаг газар хүрэжэ, амжалтатай ажалтайнь танилсаха. Эндэ олон янзын модо һөөгууд ургуулагдажа, олон газар нютагуудтаа хүн зон  абаашажа тарина гээд хэлэе.

Үдын хойно Буряад Уласай толгойлогшо Новоселенгинск тосхоной һургуули ошохо. Хура бороондо хохидоһон Гусиноозерск хотын тойрог хараха. Сэлэнгын аймагай зонтой, залуушуултай уулзаха түсэбтэй. Гадна ZOOM аргаар Сэлэнгын аймагай хүдөө нютагуудай гулваанартай, эдэбхитэйшүүлтэй сэхэ хөөрэлдэхэ.

Фото: egov-buryatia.ru