Засаг түрэ 15 jul 2020 425

Одоошье гэр байратай болохо

Болбосон түхэлтэй шэнэ гэрнүүдые барилга хаа хаанагүй болодог. Тиин барилгаяа саг соонь дүүргэжэ, ашаглалгада тушааха туйлдань хүргэнгүй орхидог барилгын эмхинүүд олдодог. Хэдэн жэлэй туршада шэнэ гэртэй болохо дуратай хүнүүд барилгашадта мэхэлүүлээд, гэршье, мүнгэшье үгы үлэдэг.

Иимэ бэрхэшээлтэй дайралдаһан хүнүүд манай Буряад орондо бии болонхой.  Буряадай Уласай Засагай газарай хэблэлэй албанай мэдээсэһээр, Буряадай толгойлогшо Алексей Цыденов хамтын хүсөөр барилга хэжэ байһан зоной эрхэ хамгаалгын жасын захирал Константин Тимофеевтэй, барилгын талаар тогтошоһон найман гэрнүүдые дүүргэхэ тухай хэлсээ  баталба.

Энэ ажалда хамта дээрээ 1,6 миллиард мүнгэн хэрэгтэй. Тэрэнэй 97 миллион түхэриг республикын  бусадынь Россин бюджедһээ дамжуулагдаха болоно. Ниислэл хотын 105-хи, 140А-хи, 111-хи микрорайонуудта, Сахьянова, Лебедева гудамжануудаар  баригдажа байһанаа болигдоһон гэрнүүд нэн түрүүн дүүргэгдэхэ.

Эдэ гэрнүүд соо болбосон түхэлтэй квартира абахаяа мүнгэеэ уридшалан оруулһан хүнүүд барилгын дүүрэхэдэ гэртээ орохо эрхэтэй. Үгышье һаа мүнгэеэ һөөргэнь бусаажа, һанаандаа таараһан ондоо гэр худалдажа абаха эрхэтэй байха. Дансануудай талаар удаан ажал ябуулагдабашье, хүн гаргашалагдаһан мүнгэеэ гүйсэд эрьюулжэ абаха болоо.

Барилгын һалбарида хүдэлдэг ООО «ДомСтройКомплект», ООО «Универсал», АО «Промгражданстрой”, ООО ГК «Шэнэсэн», ООО «Регионжилстрой», ООО «Стам-строй» бүлгэмүүд барилгаяа зогшоожо, хүн зониие хүлгөөтэй байдалда оруулһан байна.Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru