Засаг түрэ 15 jul 2020 459

Суурхайта нуур ошодог харгы заһабарилагдана

Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов Суурхайта нуур ошодог харгы заһабарилгые шалгаба

Харгы заһабарилга гурбан жэлэй туршада ябуулагдажа байна. Ерэхэ 2021 ондо гүйсэд дүүргэгдэхэ.

ООО “Автодом” бүлгэм ажал ябуулжа, энэ жэлдэ харгын захаар татаатай байһан зайн гал дамжуулдаг утаһа, Ростелеком бүлгэмэй  утаһа ондоо газарта татаха. 550 миллион түхэригтэ заһабарилга хэгдэжэ, 13,3 километр  харгы шэнэлэгдэхэ. Мүнөө харгын хуушан хушалта абтажа, газарай хүрьһэн шэнээр бэлдэгдэжэ байна.

Тус харгын шэнэлэгдэхэдэ,  мэдээжэ болонхой Суурхайта нуурта зоной ошожо амархань дээшэлхэ ёһотой, - гээд найдагдана.

Хүүгэдэй тамир элүүржүүлдэг ОАО РЖД-эйн “Сибиряк”, “Уголёк”, “Родник” лагерьнууд Суурхайта нуур шадар үнинэй хүдэлдэг. Тиимэһээ хүүгэдые элүүржүүлгын лагерьнууд хүрэтэр харгы һайн болоод, ажалынь бүри һайнаар ябуулагдажа эхилхэ түсэбтэй. Хамта дээрээ амаралтын болон элүүржүүлгын газарнуудые һэргээхэ хэрэгтэ 438 миллион түхэриг мүнгэн шэглүүлэгдэхээр бэлэн, - гэжэ Сэлэнгын аймагай гулваа Станислав Гармаев тэмдэглэнэ.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан