Засаг түрэ 15 jul 2020 403

Новоселенгинск нютагта һургуулиин барилга дүүргэгдэхэнь

Энэ һургуулиин барилгые Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов ошожо хараба

Һургуулиин захирал Анна Кругловагай хэлэһээр, 176 һууритай һургуулиин барилга һүүлшын шатада оробо.

Анханай байшан 1954 ондо баригдажа, һүүлэй жэлнүүдтэ унаха туйлдаа хүрэһэн байна. Шэнэ һургуулиин барилга 2019 ондо эхилжэ, энэ намарай октябрь-ноябрь һарануудта дүүргэгдэхэ түсэбтэй. Түхеэрэлгын шэнэ аргануудтай, мүнөө үеын мэдээсэлэй техникэ энэ һургуулида табигдаха. Эрэмдэг бэетэй һурагшадта таарама зохид түхеэрэлгэнүүд дансын ёһоор бүтээгдэнэ. Гэшхүүр өөдэ гараха тусхай пандус, хоёрдохи дабхарта гараха лифт, нюдэнэй хараа муутай үхибүүдэй хургаараа дараад уншажа шадаха тэмдэгүүд тодхоогдоно. Шэнэ һургуулиин котельни газаар түлигдэжэ, байшан дулаагаар, халуун уһаар хангагдаха болоно. Газаань үхибүүдэй спортын дэбисхэр, хоккей нааданай талмай, хүнгэн атлетикын харгынууд,стадион, амарха газарнууд, зайн галай будка бариха ажал мүнөө ябуулагдана.

Энэ барилгада хамта дээрээ  311,5 миллион түхэриг гаргашалагдаха. Тиин барилгын үедэ нэмэлтэ ажал хэгдэжэ, үшөө 27 миллион түхэриг мүнгэн хэрэгтэй байна.

Энэ асуудал һаядаа шиидхэгдэжэ, барилга үргэлжэлүүлэгдэжэ, намартаа дүүргэгдэхэ,- гээд Буряад Уласай толгойлогшо Алексей Цыденов найдуулба.

Сэлэнгын аймагта үшөө нэгэ һургуули барилгын асуудалаар хөөрэлдөөн болоо.

Харганын дунда һургуулиин байшан мүн лэ орёо байдалтай болонхой. Проект зохёолгодо 3 миллионһоо үлүү мүнгэн хэрэгтэй. Һуралсалай шэнэ жэлдэ хажуудахи Дээдэ үхэн болон Доодо үхэн нютагуудай үхибүүд Харганын һургуулида һуража эхилхэ. Тэдэниие асарха абаашаха асуудал шиидхэгдэбэшье, хуушан байшантай һургуулида һуралсал эхилхэнь хүндэшэг байха.

Фото: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан