Засаг түрэ 16 jul 2020 334

Буряад Уласта Россин Вице-премьер ерэхэнь

Орос уласай толгойлогшын орлогшо Марат Хуснуллин албанайнгаа хэрэгээр үглөөдэр Улаан-Үдэ хото ерэхээр хүлеэгдэнэ.

Тэрэнэй ажалайнь гол шэглэл хадаа харгы, транспорт, гэр байрын коммунальна ажахын һалбари болоно. Тэрэнэй хажуугаар Марат Хуснуллин  Буряад Уласай анхан байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойдо зорюулагдан үнгэргэгдэхэ хэмжээ ябуулгануудай бэлэдхэлгын хорооной түрүүлэгшэ болоно.

Россин вице-премьер Үдэ мүрэн дээрэхи хүүргын барилгын ажалтай танилсаха. Үшөө тиихэдэ Сэлэнгэ Үдэ мүрэнүүдэй эндинүүдые уһанһаа хамгаалгын дамба түхеэрхэ газар тодорхойлхо болоно. Улаан-Үдэ хотын түүхэтэ газарнуудые һэльбэн шэнэлхэ түсэбүүдтэй, баруун урда, зүүн урда талын газарнуудта  хэгдэхэ барилгын ажалтай танилсаха хүсэлтэй.

Автор: Галина ЖАМСАРАНОВА

Фото: regnim.ru