Засаг түрэ 17 jul 2020 379

Забайкалиин хизаарһаа ажалшад нютагаа бусаха

 Буряад Уласай ажаһуугшадай эрхэ хамгаалгын талаар түлөөлэгшэ Юлия Жамбалова Забайкалиин хизаар ошоод ерээ.

Тэндэ ажаллажа байһанаа,  коронавирус үбшэнэй шалтагһаа,  һөөргөө гэртээ бусажа ерэхэ аргагүй болошоһон ажалшадтай уулзалга болоо.

“Дарасунский” нүүрһэнэй уурхайда ажаллажа байһан Буряад ороной эрэшүүл  орёо байдалда ороод байнабди, гэжэ мэдүүлгэ бариһан байгаа. Энээниие шалгаха, хараха зорилготойгоор Юлия Жамбалова ошожо, уурхайн түлөөлэгшэдтэй, Байгалай хизаарай прокурортой, Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэдээр уулзалга үнгэргөө. Али нэгэн хуули эбдэһэн ушар элирүүлэгдээгүй гэжэ тодорхойлогдоо.

Гэбэшье,  хүдэлжэ байһан 3 эрэшүүл коронавирус үбшөөр үбшэлжэ, тэндээ эмнэлгын газарта оруулагдаа. Эмнэлгэ абажа, ерэхэ  долоон хоногто гэртээ табигдаха, гээд тэмдэглэе.

“Дарасунский” уурхайда коронавирус үбшэн Буряад Уласһаа ошоһон хүнһээ саашаа һүжэрөө  гэжэ элирүүлэгдээ. Амаралтынгаа һүүлдэ ажалдаа ошоод, хоёр долоон хоногой туршада карантинда һуунгүй, үбшэлөөд байһанаа мэдээгүй байгаа.

Уулзалгын үедэ энэ тэрэ асуудалаар гомдол ажалшадай зүгһөө ороогүй. Үбшэнэй ехээр һүжэрөөд байхада гэртээ бусаха асуудал шиидхэхэ тухай хөөрэлдөөн болоо. Тэндэ ажаллажа байһан хүнүүдые Буряад орондоо асаржа, заал һаа хоёр долоон хоногой туршада тусхай обсервацида хааха  шиидхэбэри  гаргагдаба.  Энээн тухай Буряад Уласай газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: Юлия Жамбаловагай хуудаһанһаа